Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 26.09.2019 Proiect de hotărâre nr. 21
2019-09-25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECT

 


HOTĂRÂREA NR.............................
privind stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate de proprietarul fondului dominant înscris sub B4 în CF nr. 169780 Satu Mare si identificat cu
nr. topografic 12876/1

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 46446/23.09.2019, referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 46447/23.09.2019 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 46448/23.09.2019, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 46516/24.09.2019 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 620 din Codul Civil,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) ale art. 139 alin. (3) lit g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se însușește Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară întocmit de, expert tehnic judiciar ing. Donka Vasile, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește cuantumului despăgubirilor datorate de proprietarul fondului dominant înscris sub B4 în CF nr. 169780 Satu Mare si identificat cu nr. topografic 12876/1 în sumă de 170 euro/an, conform Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară însușit la articolul precedent.

Art.3. (1) Plata se va face în lei, într o singură tranșă, la casieria instituției, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, pentru anul în curs.
(2) Se va utiliza cursul valutar leu-euro din ziua anterioară plății, publicat pe site-ul BNR.

Art.4. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate la art. 2.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, d-lui Dumitre Grigore și Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri.

 


INIŢIATOR PROIECT
Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

AVIZAT
SECRETAR
MIHAELA MARIA RACOLȚA

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi