Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 26.09.2019 Proiect de hotărâre nr. 19
2019-09-25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 57872/10.12.2018

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local
Satu Mare Nr. 242/06.12.2007

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019,
Luând act de Referatul de specialitate al Arhitectului şef nr. 55221/23.11.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 55222/23.11.2018 în calitate de iniţiator şi rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art.36, alin. 2), lit. c), alin. (5) lit. c) din Legea 215/2001, art. 25, alin. 1, pct. 1, anexa 1, cap. B, pct. 5 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, art. 47 din Hotărârea nr. 101/2010 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România, precum și prevederile R.G.U. aprobat prin H.G.R. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor:
- art. 36, alin. (5), lit. c), coroborat cu alin. (6), lit. a), pct. 11 şi art. 45, alin.(2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 

Art.1 Se aprobă modificarea ,,pct.1.1. Locuinte,, din Anexa nr. 1 la H.C.L. 242/06.12.2007, care va avea următorul conținut:
,,La realizarea clădirilor de locuit sau extinderea acestora precum şi a clădirilor cu funcţiune predominant de locuinţe ( peste 50% locuinţe) procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) nu poate depăşi 40%.
Autorizaţia de construire pentru locuinţe colective, se va putea obţine numai după elaborarea şi aprobarea unui PUZ/PUD şi vor respecta următoarele prevederi maxime/minime:
-P.O.T. maxim 40%;
-Parcări: minim 2 locuri de parcare / apartament, dimensionate
conform normativelor în vigoare;
-Spaţii verzi: minim 2,20 mp / locuitor, amenajate la sol;
-Loc de joacă pentru copii: minim 1,30mp / locuitor.
Numărul de locuitori se va calcula în conformitate cu Legea locuinţei. Prezentarea „Breviarului de calcul" pentru indicatorii rezultaţi, este obligatoriu în documentaţia supusă spre aprobare,,

Noua formă a Anexei nr. 1 este redată în întregime în Anexa la prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.

Art.3 Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Arhitectului şef, Primarului Municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 


Int/red
arh. Burgye Stefan

 

Înapoi