Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 26.09.2019 Proiect de hotărâre nr. 12
2019-09-25

JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


PROIECT

 

 


HOTĂRÂREA NR. ................../26.09.2019
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv
Municipal Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬26.09.2019,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 46119/20.09.2019, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 46118/20.09.2019, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane salarizare, înregistrat cu nr.46120/20.09.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.125/2007 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 153/25.07.2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Huzău Mihai și ale H.C.L. nr. 312/20.12.2018 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Glodean Enicő,
Prevederile art.6 alin.(2) din Anexa nr.4 aprobată la art.4 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și a Normelor financiare de utilizare a foncurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive;
Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 104/26.04.2018 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1.Se aprobă modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, urmând să aibă următoarea componenţă numerică şi nominală:
 Gáti Ştefan,
 Crăciun Ciprian Dumitru
 Albu Adrian,
 Bertici Ştefan,
 Ștef Mihai Adrian;

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului Resurse umane salarizare.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 104/26.04.2018 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

AVIZAT,
Secretar
Mihaela Maria Racolța

 

 


Th/red:Renata Ulici

 

Înapoi