Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din 26.04.2018 Proiect de hotărâre nr. 10
2018-04-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 20. 625/23.04.2018PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a pășunilor proprietatea municipiului Satu Mare precum și a aprobării închirierii pajiștilor

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.04.2018, Luând act de raportul Serviciului Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 20.621 din data de 23.04.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 20.622 din data de 23.04.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, În baza prevederilor art. 6 alin. 1 și art. 10 alin. (2 ) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 1, art. 7 alin. 1, art. 8 , art. 9 și art. 10 din Ordinul nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (2) și art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza dispozițiile art. 6 și ale punctelor 5.4.1. și 5.4.4. din Normele metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de H.C.J. Satu Mare nr. 224/2017 privind aprobarea pe anul 2018 a prețurilor medii ale principalelor produse agricole,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), ale art. 45 alin.(3) precum şi ale art. 115 alin (1) lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,


HOTĂRÂRE


Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare a imobilelor cu categoria de folosință pășune cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a imobilelor cu categoria de folosință pășune identificate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare prin atribuire directă, pentru perioada de pășunat, la un preț de 300 lei/ha.
Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare, prin atribuire directă, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare să numească comisia de analizare și soluționare a cererilor formulate de crescătorii de animale.
Art.6. Se aprobă contractul cadru de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare, Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 7. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidențele de Carte Funciară a celor aprobate prin articolele precedente.
Art. 8. În conformitate cu prevederile legale, prin grija Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, prezenta hotărâre va fi transmisă Consiliului Județean Satu Mare în vederea efectuării demersurilor pentru promovarea unui H.G. privind actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare.
Art.9. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, O.C.P.I. Satu Mare, Serviciului Agricol şi Fond Funciar, Serviciului Patrimoniu și Concesionări , Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și se aduce la cunoștință publică.
INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR


Ziman Doina/2ex

Anexa nr. 1

Nr. crt. Nume proprietar Nr. top./ nr par. Cat. Fol Suprafața/HA Poziția din HG.967/2002 DOMENIU
1. UAT SATU MARE 1069/2 P 18,40 2243 PUBLIC
2. UAT SATU MARE 1390 P 6,68 2234 PUBLIC
3. UAT SATU MARE 1392 P 12,99 2235 PUBLIC
4. UAT SATU MARE 1388/1 P 15,32 2233 PUBLIC
5. UAT SATU MARE 1396 P 0,63 2236 PUBLIC
6. UAT SATU MARE 1398 P 10,82 2237 PUBLIC
7. UAT SATU MARE 1401, 1400/1 P 29,79 2238, 2239 PUBLIC
8. UAT SATU MARE 1403/2 P 4,42 2240 PUBLIC
9. UAT SATU MARE 1333 P 5,28 2230 PUBLIC
10. UAT SATU MARE 1331 P 1,64 2229 PUBLIC

Șef serviciu Patrimoniu și Concesionări și Închirieri
Faur Mihaela


Anexa 2

Nr. crt. Nume proprietar Nr. top./ nr par. Cat. Fol Suprafața/HA MAL DOMENIU
1. UAT SATU MARE 1184/1 P 132,3341 S PRIVAT
2. UAT SATU MARE 1183 P 58,784 S PRIVAT
3. UAT SATU MARE 1569 P 10,46 S PRIVAT
4. UAT SATU MARE 1061 P 9,00 S PRIVAT
5. UAT SATU MARE 1390 P 6,68 S PRIVAT
6. UAT SATU MARE 1392 P 12,99 S PRIVAT
7. UAT SATU MARE 1388 P 15,32 S PRIVAT
8. UAT SATU MARE 1396 P 0,63 S PRIVAT
9. UAT SATU MARE 1398 P 10,82 S PRIVAT
10. UAT SATU MARE 1401, 1400/1 P 29,43 S PRIVAT
11. UAT SATU MARE 1403/2 P 4,42 S PRIVAT
12. UAT SATU MARE 1333 P 5,28 S PRIVAT
13. UAT SATU MARE 1331 P 1,64 S PRIVAT
14. UAT SATU MARE 733 P 8,00 S PRIVAT

Consilier Sing.
Văscan Adrian Cristea Marta

 

 


ANEXA NR. 3


REGULAMENT PRIVIND ÎNCHIRIEREA
PĂŞUNILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A MUNICIPIULUI SATU MARE

1.Obiectul închirierii
1.1.Obiectul închirierii îl constituie suprafeţele de păşune care fac parte din domeniul privat al municipiului Satu Mare, detaliate în Anexa 1.
1.2. Prezentul regulament stabileşte regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor aflate în proprietate privată a municipiului Satu Mare.
1.3. Conform prevederilor art. 9 alin.7^3 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
1.4.Contractul de închiriere a pajiştilor aflate în proprietate privată a municipiului Satu Mare, denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care municipiului Satu Mare, denumit locator, transmite pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite locatar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui trup de pajişte, în schimbul unei chirii.
Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică,care deţine animale înscrise în RNE ( Registrul Naţional al Exploataţiilor ), membrii ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul municipiului Satu Mare. Durata contractului de închiriere va fi de 150 zile.
1.6 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:
a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;
b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

2. Legislatie relevantă
- OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

3. Scopul închirierii
a) mentinerea suprafetei de pajiste
b) pașunatul rațional pe grupe de animale;
c) creșterea producţiei de masa verde

Condiţii minime pentru aprobarea cererilor în vederea închirierii pajiștilor permanente
4. Conditii specifice de solicitare , în vederea atribuirii directe prin închiriere
4.1. Persoane juridice
- să fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comertului din jud.Satu Mare
- să nu fie insolvabil, in stare de faliment sau lichidare
- să nu aibă restante de plată la impozite, taxe locale şi alte contributii legale la bugetul local
- să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare (crescatori de animale din cadrul colectivităţii locale) si să fie înscris în Registrul agricol
- să aibă ca obiect de activitate înregsitrat în Registrul Comertului la data depunerii cererii , activitatea codificata CAEN 0141- cresterea bovinelorde lapte; 0142 - cresterea altor bovine; 0145- cresterea caprinelor si ovinelor; 0162- activitati auxiliare ptr cresterea animalelor
- să facă dovada detinerii unui numărr suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 0,3UVM/ha
- animalele trebuie să fie înregistrate în RNE

4.2 Asociatii ale proprietarilor de animale
- să fie asociatie înființată conform O.G. 26/2000, înscrisă în registrul asociaţiilor si fundatiilor
- să nu aibă restanțe de plată la impozite, taxe locale şi alte contribuții legale la bugetul local
- să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare (crescători de animale din cadrul colectivităţii locale) si să fie înscris în Registrul agricol al municipiului Satu Mare
- să aibă ca scop principal sprijinirea crescătorilor de animale - bovine, ovine, caprine, ecvidee - de pe raza municipiului Satu Mare, în vederea ridicării nivelului calitativ al creșterii și îngrijirii acestora
- să facă dovada deținerii unui număr suficient de animale pentru a asigura încărcătura minimă de 0,3UVM/ha
- animalele proprietarilor asociați trebuie să fie înregistrate în RNE
- asociația trebuie să fie legal constituită cu cel puțin un an înainte de data depunerii cerererii pentru atribuire directă

4.3 Persoane fizice
- să aibă domiciliul sau reședinta pe raza municipiului Satu Mare, crescători de animale din cadrul colectivității locale
- să nu aibă restanțe de plată la impozite, taxe locale şi alte contributii legale la bugetul local
- să facă dovada deținerii unui număr suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 0,3UVM/ha
- să aibă animalele înscrise în Registrul agricol al municipiului Satu Mare și înregistrate în RNE
Cererile vor fi depuse de solicitanți personal sau prin împuterniciţii lor, situaţie în care acestia din urmă vor depune si delegaţia de reprezentare sau procură notarială.
Cererea reprezintă manifestarea de voinţă fermă şi irevocabilă a potenţialilor locatari de a încheia contractul de închiriere în conformitate cu condiţiile prevăzute în documentaţie.
Solicitantul trebuie să facă dovada că poate asigura pășunatul a unui număr de cel puțin 0,3 UVM/hectar pentru suprafața de pășune cerută;
Cererile de închiriere depuse la sediul Primăriei municipiului Satu Mare vor fi analizate de către comisia de analizare și soluționare a cererilor formulate de către crescătorii de animale.
După analiza cererilor comisia va face propuneri de aprobarea sau respingerea acestora.
Asociaţiile crescătorilor locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul municipiului Satu Mare care solicit închirierea prin atribuire directă,trebuie să fie legal constituite cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuire directă a contractului de închiriere pajiști.
Instrucțiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pt atribuire directă pajiști:
Solicitanţii vor depune la Registratura Primăriei municipiului Satu Mare o cerere de atribuire directă a pajistii cu specificarea expresă a trupului de pajiste solicitat, numărul de animale detinut precum si suprafața de pajițte solicitată.
Asociaţiile crescătorilor locali,persoane juridice cu sediul social pe teritoriul municipiului Satu Mare, care solicită închirierea prin atribuire directă, prin reprezentantul legal, alături de cerere, depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE care să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM / ha tabel care va fi certificat printr un document( adeverință) din care să reiasă că proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicit păsune, sunt înscrise în RNE.
În stituația în care nu este corelație între tabelul prezentat și documentul din care reiese că proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine, ecvidee pentru care solicită pășune, le are înscrise în RNE, comisia va lua în considerare documentele privind înscrierea animalelor în RNE.
Crescătorii de animale din cadrul colectivității locale( persoane fizice) depun personal cerere de atribuire directă a pajiștii, cu specificarea expresă a trupului de pajște solicitat, a numărului de animale pe care le detin, precum și a suprafeței de pășune solicitată, cerere insoţită de documente din care să reiasă că animalele pentru care se solicită pășune sunt înscrise în RNE.

Documente care însoțesc cererea:
a) persoane fizice:- act identitate( în copie certificată pt conformitate)
- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor și taxelor locale
- document eliberat de circumscripția veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE.
- Adeverința eliberată de Primăria municipiului Satu Mare din care să rezulte că animalele sunt înscrise în registrul agricol

B) persoane juridice
- certificat de înregistrare( CUI, ORC) în copie certificată pentru conformitate
- certificat de înregistrare fiscală - în copie certificată
- certificat constator emis de ORC , valabil la data depunerii cererii, în copie certificată
- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor și taxelor locale
- document eliberat de circumscripția veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE.
- Adeverința eliberată de Serviciul Agricol și Fond Funciar din care să rezulte că animalele sunt înscrise în registrul agricol

C) asociaţii înfiinţate conform OG nr.26/2000
- certificat de înregistrare fiscala - în copie certificată
- statut si act constitutiv
- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor si taxelor locale
- document eliberat de circumscriptia veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE.
- Adeverinta eliberata de Serviciul Agricol și Fond Funciar din care să rezulte ca animalele sunt înscrise în registrul agricol
- tabel cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE, care asigură încărctura minimă de 0,3 UVM - ha.

Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevazute care ar putea să apară cu ocazia desfăsurării procedurii de atribuire directă, comisia de analiză poate lua decizii în limitele competentelor stabilite şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al sedintei de atribuire directă .

5. Durata închirierii

Durata închirierii este de 150 zile de la încheierea contractului.

6. Încetarea închirierii

Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele condiţii:
a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;
k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.

7. Nivelul anual al chiriei şi alte elemente de preţ

• La stabilirea prețului de închiriere s-a avut în vedere prevederile art. 6 alin(3) și (4) din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență 32/2013 aprobată prin HG nr. 1064/2013 cu modificările și completările actuale. Aceste prevederi s-au coraborat cu cele ale Anexei care conține Ghidul Cadru pentru amenajamentul pastoral.
• Potrivit prevederilor alin (3) al art. 6 din normele mai sus amintite, nivelul minim al prețului de închiriere se stabilește prin diferența dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale și valoarea totală a cheltuielilor cu implemenetarea proiectului de amenajament pastoral. Municipiul Satu Mare în momentul de față nu are aprobat un proiect de amenajament pastoral întrucât nu au fost finalizate studiile pedologice, prin urmare valoarea toatală a cheltuielilor cu implementarea acestui proiect în momentul de față este 0 lei.
• Potrivit prevederilor alin (4) al art. 6 din aceleași norme, valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producția anuală disponibilă de iarbă și prețul mediu al ierbii stabilit în condițiile legii prin HCJ Satu Mare 24/18.12.2017, potrivit căruia valoarea unui kg de masă verde este de 0,06lei /kg .
• Potrivit punctului 5.4 al Ghidului Cadru, data începerii și încheierii pășunatului va fi determinată de altitudine, factori limitativi, condiții climatrice extreme și tradiția locală.
• Momentul începerii pășunatului trațional se face când producția de masă verde pe care o vom denumi în continuare MV, ajunge la 3-5t/ha pe pajiști naturale, tip de pajiști care le deține și municipiul Satu Mare. Echivalentul în substanță uscată a acestei pajiști este de 0,6-1t/ha.
• Durata sezonului de pășunat având în vedere faptul că ne aflăm în zonă de câmpie iar pașunea este neirigată va fi de 150 de zile, pășunatul se va încheia cu 3-4 săptămâni înainte de apariția înghețurilor la sol.
• Potrivit punctului 5.4.4 necesarul zilnic pentru 1UVM/zi este de 65 kg de masă verde.
La stabilirea valorii ierbii disponibile , care coincide cu prețul de închiriere, s-a procedat la realizarea următorului calcul:
- Din punctul 5.4 mai sus amintit rezultă faptul că producția de MV/ha este de max. 5000 kg/ha.
5000 masă verde /ha x 0,06lei /kg - = 300lei/ha

8. Chiria se va achita în lei de către locator în două transe 30% până la data de 31.05 şi 70% până la data de 31.09.2018.
- Întârzierile la plata chiriei ( penalităţile ) se vor calcula conform prevederilor legale în materie;
- Chiria obtinută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local ;

9. REGIMUL BUNURILOR
Categorii de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii;
a) Bun de retur - pășunea, bun ce revine deplin drept, gratuit şi liber de orice sarcină locatorului, la încetarea contractului de închiriere.
b) Bunuri proprii - sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului . Sunt bunuri proprii bunurile care aparţin locatarului şi care au fost utilizate de către acesta pe toată durata închirierii, utilaje, unelte, construcţii provizorii,etc.
9. Obligaţii privind protecţia mediului şi a persoanelor,
Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniu protecției mediului;
Locatarul va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate împotriva atacurilor animalelor , în acest sens va avea obligația îngrădirii terenului închiriat .
10. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în contractul de închiriere, anexat prezentului regulament şi face parte din acesta.
11. Litigii
Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere si care nu se pot solutiona pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoresti competente.


Șef Serviciu Întocmit
Ziman Doina Ștefania Makray

 

Fișiere atașate

Înapoi