Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din 19.07.2018 Proiect de hotărâre nr. 13
2018-07-16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. 35.441/17.07.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea DALI şi a indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiţie:
,,Reabilitare clădire grădiniță cu program prelungit nr. 11"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.07.2018
Luând act de raportul tehnic al Biroului Consultanta Tehnică și Supervizare Lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 35.434/17.07.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 35.437/17.07.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice 35.333/16.07.2017
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

                                                           HOTARARE 

 

Art. 1. Se aprobă DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu program prelungit nr. 11" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 


Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

 

Fișiere atașate

Înapoi