Ședința extraordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 04.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 1
2020-09-03

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECT

 

 


HOTĂRÂRE
privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat -
Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 4.09.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 38330/01.09.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 38331/01.09.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 38332/01.09.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) şi art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1. Se aprobă Coridorul de mobilitate integrat -Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu, pentru care UAT Municipiul Satu Mare va depune proiect spre finanţare în cadrul perioadei de programare 2021-2027 şi pentru care
s-a depus fişă de proiect în cadrul POAT 2014-2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Mihaela Maria Racolța

 

Fișiere atașate

Înapoi