Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 17
2020-11-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _________________
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public
în municipiul Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat nr. 38034/28.08.2020, conexat cu nr. 50021/16.11.2020,
Având în vedere referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 38035/28.08.2020, în calitate de iniţiator, rapoartele de specialitate nr. 38036/28.08.2020 şi nr. 50027/16.11.2020 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, al Serviciului Juridic nr. 50060/16.11.2020 şi al Direcţiei Economice nr. 50108/16.11.2020, precum şi referatul nr. 49085/09.11.2020 al Serviciului Relaţii Publice întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare;
Luând în considerare prevederile:
- Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru servicii publice de gospodărie comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru servicii publice de gospodărie comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public;
- Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborate cu prevederile alin. (6) şi alin. (7) lit n), art. 139 alin. (3) lit. g), respectiv art.196 alin. (1) lit.a) .

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public în muncipiul Satu Mare conform anexei nr. 1 la prezenta hotărăre.
Art.2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare.
Art.3. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă încheierea cu S.D.E.E. Transilvania Nord S.A. a Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, prin Serviciul Administraţia Domeniului Public şi Privat.
Art.8. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi .S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.

 INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 


Avizat
Secretar general

Mihaela Maria Racolţa

 

 


Întocmit: Pop Sorin

 

Înapoi