Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 16
2020-11-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50.030 din 16.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50.031 din 16.11.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ înregistrat sub nr. 50.032 din 16.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi d), alin 4 lit. a), alin 7 lit a), din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3, lit a) şi prevederile art. 196, alin (1), lit a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE

 

 


Art. 1. Se aprobă un număr de 3.095 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta Hotărâre abrogă HCL 68/26.03.2020.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciul de specialitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Mihaela Maria Racolţa

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 50.031 din 16.11.2020

 


REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

 


Acordarea de burse este justificată de necesitarea sprijinirii elevilor din municipiul Satu Mare cu rezultate bune în procesul educaţional, sau cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare dar şi pentru sprijinirea elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie, iar acordarea acestor burse se face cu respectarea metodologiei aflate în vigoare.
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
În baza Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În temeiul prevederilor art. 129 alin (7) respectiv art. 139 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ
Propun aprobarea unui număr de 3.095 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021.

 


PRIMAR,
Kereskényi Gábor

 

 

 UAT MUNICIPIUL SATU MARE
Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ
NR. 50.032/16.11.2020 Direcția economică


 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021


Având în vedere:

Prevederile art. 105, alin 2 lit d, din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Art. 105. - (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
d) cheltuieli cu bursele elevilor;

Prevederile art. 3 şi art. 4 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

ART. 3 - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar,
(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

ART. 4
(1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Prevederile Ordinului 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Prevederile art. 8 alin (2) şi art. 10 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5576/2011 care menţionează că bursele de merit şi studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Solicitarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, prezentat în cadrul acestui raport de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) şi art. 105 alin (2) lit. d, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, nr. 5576/2011, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, elevi de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse.
Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea complementară.
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate şi numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local.

Raportat la dispoziţiile
art. 6, alin. 3 - Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).

art. 8 alin 3, Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

art. 9. alin 1 Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa din ordinul mai sus rubricat,
În acest context s-a solicitat unităţilor de învăţământ comunicarea necesarului de burse în vederea decontării acestora în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021.

Totalul solicitărilor depuse de unităţile de învăţământ se prezintă după cum urmează:
1. Pentru elevii din ciclul primar:
a) Burse de performanţă - 1
b) Burse de merit lit b) şi c) - 43
c) Burse de ajutor social - 204

2. Pentru elevii din ciclul gimnazial
a) Burse de performanţă - 0
b) Burse de merit
lit a)
1. nr. Elevi cu media 8,50 - 8,99 = 440
2. nr. Elevi cu media 9 - 9,49 = 702
3. nr. Elevi cu media 9,50 - 9,99 = 1071
4. nr. Elevi cu media 10 = 179
lit b) - 41
lit c) - 22
c) Burse de studiu - 2
d) Burse de ajutor social - 227

3. Pentru elevii din ciclul liceal
a) Burse de performanţă - 12
b) Burse de merit
lit a)
1. nr. Elevi cu media 8,50 - 8,99 =462
2. nr. Elevi cu media 9 - 9,49 = 930
3. nr. Elevi cu media 9,50 - 9,99 = 842
4. nr. Elevi cu media 10 = 47
lit b) - 67
lit c) - 58
c) Burse de studiu - 2
d) Burse de ajutor social - 277

Total burse de performanţă - 13
Total burse de merit - 4.904
Total burse de studiu - 4
Total burse de ajutor social - 708
Urmare a calculelor efectuate, propunem pentru semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021 acordarea de burse de merit elevilor cu medii cuprinse între 9,50 - 9,99 şi media 10 în total 3.095 burse, după cum urmează:

1. Pentru elevii din ciclul primar:
d) Burse de performanţă - 1
e) Burse de merit lit b) şi c) - 43
f) Burse de ajutor social - 204

2. Pentru elevii din ciclul gimnazial:
e) Burse de performanţă - 0
f) Burse de merit
lit a)
1. nr. Elevi cu media 8,50 - 8,99 = 0
2. nr. Elevi cu media 9 - 9,49 = 0
3. nr. Elevi cu media 9,50 - 9,99 =1071
4. nr. Elevi cu media 10 = 179
lit b) - 41
lit c) - 22
e) Burse de studiu - 2
g) Burse de ajutor social - 227

3. Pentru elevii din ciclul liceal:
f) Burse de performanţă - 12
g) Burse de merit
lit a)
a. nr. Elevi cu media 8,50 - 8,99 = 0
b. nr. Elevi cu media 9 - 9,49 = 0
c. nr. Elevi cu media 9,50 - 9,99 = 842
d. nr. Elevi cu media 10 = 47
lit b) - 67
lit c) - 58
h) Burse de studiu - 2
i) Burse de ajutor social - 277

- 13 burse de performanţă în cuantum de 110 lei
- 2.370 burse de merit în cuantum de 70 lei
- 4 burse de studiu în cuantum de 70 lei
- 708 burse de ajutor social în cuantum de 80 lei
TOTAL BURSE - 3.095

Astfel, total Cheltuieli cu bursele aferente semestrului I al anului 2020 - 2021 este de 779.686 lei.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, în funcţie de frecvenţă, excepţie făcând bursele de ajutor social ce se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform anexei la HCL.
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Ţinând cont de cele mai sus menţionate, propunem aprobarea unui număr de 3.095 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021.
Unităţile de învăţământ sunt responsabile de întocmirea listelor cu beneficiarii de burse, precum şi cu transmiterea acestora către Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ.
Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ va efectua verificări în ceea ce priveşte punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri de Consiliu.
În consecinţă, propunem spre analiză şi aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021.


Şef birou,                                                                                                                  Director executiv,
Ec. Marinescu Anca                                                                                                    Ec. Lucia Ursu

 Anexa1 la HCL

 

Situaţie privind numărul şi cuantumul burselor decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021


Nr. crt specificaţii TOTAL
din care burse de performanţă burse de merit burse de studiu burse de ajutor social
1. număr total burse 3095 13 2370 4 708
2. cuantum bursă (lei) 110 70 70 80

 

 


Primar, Şef birou,
Kereskényi Gábor Ec. Marinescu Anca

 


Anexa 2 la HCL

 

Cuantumul bursei lunare


Nr. crt Luna Nr. zile de şcoală Nr zile lucratoare Cuantum (lei)
burse de performanţă burse de merit şi burse de studiu burse de ajutor social
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie 13 22 65 41 80
10 Octombrie 21 21 110 70 80
11 Noiembrie 20 20 110 70 80
12 Decembrie 15 21 79 50 80

 


Primar,                                                                                                                       Şef birou,
Kereskényi Gábor                                                                                               Ec. Marinescu Anca


 

Înapoi