Ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020 Proiect de hotărâre nr. 9
2020-02-07

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6936/05.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 6938/05.02.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 6939/05.02.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere proiectul „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) şi art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr. POR/189/4/2/ Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedintă de judeţ.

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" în cuantum de 8.493.748, 01 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 153.168, 74 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat."

 

Art. 3. Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 835.311, 03 lei ce revin autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Mihaela Maria Racolța

Fișiere atașate

Înapoi