Ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020 Proiect de hotărâre nr. 8
2020-02-07

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei 1 a HCL 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA"
din Municipiul Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 13.02.2020
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7568/07.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 7569/07.02.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 7571/07.02.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere proiectul „Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Octavian Goga"
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) și art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R EArt.1. Se aprobă valoarea actualizată a devizului general la obiectivul de investiţie „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2 Celelalte articole ale HCL nr. 165/27.06.2018 rămân neschimbate.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi