Ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020 Proiect de hotărâre nr.10
2020-02-07

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului "Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport" precum şi a cheltuielilor aferente

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6942/05.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 6944/05.02.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 6945/05.02.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere proiectul „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) şi art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E


 

Art.1. Se aprobă proiectul „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/182/4/1/ Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport" în cuantum de 13.777.210, 72 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 231.739, 76 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat."

 

Art. 3. Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 2.190.222, 72 lei ce revin autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Mihaela Maria Racolța

 

Fișiere atașate

Înapoi