Ședința extraordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 11.12.2018 Proiect de hotărâre nr. 3
2018-12-07

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare
nr. 268 /25.10.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din lucrările de igienizare a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2018,
Luând act de raportul Serviciului Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 57614 din data de 07.12.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 57615 din data de 07.12.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere cererea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 4081/21.09.2018 înregistrată sub nr. 45200/26.09.2018.
În baza prevederilor art 4 alin. (1), art. 6 alin. (2) lit (e) precum și ale art. 20 alin. (5) și (6) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,,c", ale art. 45 alin.(3) precum şi ale art. 115 alin (1) lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

                                                                  HOTĂRÂRE


Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268 /25.10.2018, privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din lucrările de igienizare a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, în sensul că aceasta va avea conținutul din Anexa 1 a prezentei.

 

Art. 2. Se abrogă art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 268 /25.10.2018.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Agricol şi Fond Funciar, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Ocolul Silvic Satu Mare.

 

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciului Agricol şi Fond Funciar, Direcţiei Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 

ZD/MȘ/2ex.originale

 

Fișiere atașate

Înapoi