Ședința de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 8.08.2018 Proiect de hotărâre nr. 2
2018-08-07

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

Nr. 38010/06.08.2018

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Oportunitate : "Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 08.08.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Biroului de consultanta tehnica si supervizare lucrari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr.38008/06.08.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.38009/06.08.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, cu privire la conținutul Studiului de Oportunitate,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă documentația constând în Studiu de Oportunitate : " Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare" .

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

Fișiere atașate

Înapoi