Ședința de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 7.11.2018 Proiectul de hotărâre nr. 2
2018-11-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE
Nr. 52187/06.11.2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiţie: "Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stalpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete" din Municipiul Satu Mare"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.11.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Biroului Consultanta Tehnică și Supervizare Lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 52184/ 06.11.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 52185/ 06.11.2018, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice
nr.52105 /06.11.2018.
Ţinând seama de prevederile: Art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


                                                             H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: "Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stalpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete" din Municipiul Satu Mare" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare , Biroulul Consultanta Tehnică și Supervizare Lucrări și Serviciul scriere, implementare și monitorizare proiecte.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Biroului Consultanta Tehnică și Supervizare Lucrări.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

MUNICIPIUL

Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. XXI; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515

Nr. 52184 / 06.11.2018

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea SF și OP şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„ Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stâlpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete" din Municipiul Satu Mare „


Obectivul general al acestei investiţii care face obiectul acestui Studiu de Fezabilitate și Oportunitate constă în „ Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stâlpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete" din Municipiul Satu Mare.
Municipiul Satu Mare are în derulare proiecte care vizează realizarea unor piste de biciclete, una dintre acestea se referă la Pista pentru biciclişti de pe strada Gheorghe Bariţiu cu continuare pe strada Gorunului .
În vederea asigurării unui climat de siguranţă şi confort, a unei ambianţe plăcute pentru sprijinirea folosirii bicicletelor ca mijloc de transport se are în vedere dotarea pistei amintite cu un sistem de iluminat propriu. Odată cu creșterea în intensitate a traficului rutier, a apărut ca necesitate o abordare profesională a iluminatului public atît din partea specialiștilor cât și a edililor.
Ca urmare a cresterii numarului de automobile in municipiul Satu Mare, traficul a devenit de cele mai multe ori foarte dificil si nu in ultimul rand, aerul foarte poluat. Astfel, nu se pot respecta masurile din Planul de Mobilitate Urbana Durabila conform carora, prin solutiile propuse trebuie sa se genereze reducerea emanatiilor de dioxid de carbon la intregul nivel al municipiului Satu Mare. Obiectivul general al acestei investiţii îl constituie reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Contextul realizarii prezentei investiții il reprezinta accesarea de fonduri europene in cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL POR 2014-2020 axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
Se propune realizarea unui sistem de iluminat cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED pe strazile Gheorghe Baritiu si Gorunului, prin amplasarea a 59 de stilpi de iluminat metalici cu inaltimea de 6 metri pe domeniul public. Pe cei 59 de stilpi se vor monta cite un kit fotovoltaic realizat dintr-un panou fotovoltaic, acumulator cu gel, regulator de incarcare si invertor. Prin acest sistem se asigura autonomia de functionare a corpurilor de iluminat amplasate pe stilpii propusi. De asemenea se vor monta pe 35 de stilpi de beton existenti corpuri de iluminat cu LED la inaltimea de 6 metri de la sol. Alimentarea cu energie electrica a acestor corpuri se va face de la reteaua stradala existenta pe stilpi.
Stilpii de iluminat propusi se vor amplasa pe domeniul public, fiecare stilp de iluminat propus avind o fundatie din beton cu dimensiunea de 0,6x0,6x1 metri.

Sistemul de iluminat pentru pista de biciclete se v+a realiza astfel:
- De la km 0+100 pînă la km 0+320 ( intersecţia cu strada Alexandru Odobescu) ai pistei se vor monta 10 stîlpi de iluminat metalici
- De la km 0+320 ( intersecţia cu strada Alexandru Odobescu) pînă la km 1+680 ( intersecţia cu DJ 194- Drumul spre Lazuri) ai pistei se vor monta pe fiecare din cei 35 stîlpi de beton existenţi corpuri de iluminat
- De la km 1+680 ( intersecţia cu DJ 194- Drumul spre Lazuri) pînă la sfîrşitul pistei de biciclete km 2+900 se vor monta 49 stîlpi de iluminat metalici

Princialul obiectiv preconizat a fi atins prin realizarea prezentei investitii este creare a unei retele moderne de trotuare pietonale si de piste de biciclete, interconectate, pentru a incuraja acest mod de deplasare spre destinatiile alese si pentru respectarea masurilor prevazute pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.
Necesitatea realizarii acestei investitii este datorata si faptului ca primăria municipiului Satu Mare doreste implementarea cat mai urgenta a măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon crescând astfel nivelul calității vieții a locuitorilor din zonă prin stimularea creșterii utilizării bicicletei ca mijloc de transport în detrimentul transportului auto individual sau a celui în comun fapt care va duce la creșterea calității aerului în zonă.

În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit."d" şi art. 45 aliniat 2 litera "a" din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor.

Proiectul - faza SF+OP - cu nr. 81/2018 a fost realizat de către SC AMPER PROIECT SRL Oradea.
Conform devizului general întocmit de către proiectat valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.038.272,55 lei fără T.V.A.
• Având în vedere complexitatea și specificul lucrărilor acestea nu se încadrează în categoriile de lucrări specificate în prevederile HG 366/2010 privind standardele de cost, valoarea acestor lucrări fiind calculată în conformitate cu nota asumată de proiectant.

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stâlpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete"


Şef Birou,                                                                 Director executiv,
ing. Criste Florin Călin                                                ec. Ursu Lucica

 

 

 

Anexe:
- referat nr. 51780/05.11.2018 privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico economice a studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „ Schimbarea Corpurilor de Iluminat pe Strada Gheorghe Baritiu şi Extinderea Iluminatului Public prin Amplasare de Stalpi Fotovoltaici pe Strada Gorunului Aferent Pistei de Biciclete"
- proces - verbal al comisiei tehnico-economice,
- proiect 81/2018 SF+OP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Întocmit Criste Florin Călin 2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi