Ședința de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 7.11.2018 Proiect de hotărâre nr. 1
2018-11-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
NR. 52211/06.11.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI
ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE
ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.11.2018.
Luând act de Raportul de specialitate al Biroului de consultanță tehnică și supervizare lucrări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 52197/06.11.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 52204/06.11.2018, de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Având în vedere procesul-verbal al comisiei tehnico-economice, nr. 51999/06.11.2018,
Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


                                                            HOTĂRÂRE


Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:„TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE", conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, Biroului de consultanță tehnică și supervizare lucrări și Serviciul scriere, implementare și monitorizare proiecte.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și serviciilor nominalizate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor

 

MUNICIPIUL

Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări
Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. XXI; 440026 Satu Mare
Telefon: (0261) 807515
Nr. 52197/06.11.2018


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.
Obectivul general al investiţiei care face obiectul acestui SF este: TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.


Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții sunt:
• Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor degradate;
• Creșterea suprafețelor de spații verzi accesibile publicului larg;
• Îmbunătăţirea calităţii şi aspectului natural al zonei;
• Îmbunătăţirea calităţii petrecerii timpului liber pentru locuitorii municipiului;
• Revitalizarea zonei ţintă;
• Valorificarea potenţialului turistic, de agrement, sportiv al culoarului Someşului;
• Creşterea calităţii actului cultural, social şi educaţional;
• Creşterea siguranţei locuitorilor, reducerea infracţionalităţii.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie, reintegrarea zonei în circuitul oraşului.
Prin reabilitarea/reamenajarea zonei malurilor râului Someș între cele două poduri rutiere (Decebal și Golescu), se vor aduce îmbunătăţiri la condiţiile de viaţă ale populaţiei, respectiv se vor crea condiții pentru petrecerea plăcută a timpului în aer liber, prin activităţi de recreere, sportive, de joacă, sau printr-o simplă plimbare.
Prin realizarea unui sistem de iluminat public adecvat şi a unui sistem de supraveghere video, se va reduce gradul de infracţionalitate în zonă, conducând la creşterea siguranţei publice.
Realizarea unui sistem Wi-Fi în zonă, va contribui la petrecerea timpului liber în mod plăcut pentru toate generaţiile.
Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea prezentei investiţii este creşterea suprafeţelor ocupate de zone verzi accesibile publicului larg la nivelul municipiului Satu Mare, reintegrarea zonei în circuitul oraşului, contribuind nu în ultimul rând şi la îmbunătăţirea imaginii oraşului.
Proiectul propus vizează reabilitarea integrală a amplasamentului studiat. Astfel, se identifică următoarele categorii de lucrări care se propun a fi realizate:
MAL DREPT
Pentru realizarea zonei de parc de pe malul drept s-au propus următoarele lucrări specifice:
• Nivelarea terenului şi însămânţarea gazonului pe platformele orizontale dintre taluzurile malului drept unde urmează a fi realizate aleea principală şi poteca;
• Gazonarea terenului între dalele aleilor, potecii şi piaţetelor;
• Salubrizarea terenului degradat, cosire şi însămânţare iarbă;
• Toaletare copaci existenţi.
Se propune realizarea unei alei pietonale principale din dale tip lespezi de beton aşezate în fâşii ţesute intercalate cu fâşii de zonă verde - gazon. De-a lungul acestei alei pietonale s-au propus şase puncte de interes după cum urmează:
1. Loc de joacă pentru copii 558 mp;
2. Zonă de fitness în aer liber 163 mp;
3. Două zone ponton
4. Scena evenimente cu gradene 125,81 mp scenă + gradenă de 500 de locuri;
5. Pavilion expoziţional suprafaţă construită de 220,82 mp şi suprafaţa utilă de 200,92 mp;
6. Zona socializare tineret - la hamace.
Se propune realizarea următoarelor căi de circulaţie/accese:
• Alee pietonală;
• Potecă;
• Rampă pentru persoane cu dizabilităţi;
• Scara acces ponton;
• Scara acces zona fitness.
MAL STÂNG
Pentru realizarea zonei de parc de pe malul stâng s-au propus următoarele lucrări specifice:
• Nivelarea terenului şi însămânţarea gazonului pe platforma orizontală dintre baza digului şi primul taluz din partea superioară a malului stâng;
• Salubrizarea terenului degradat, cosire şi însămânţare iarbă;
• Toaletare copaci existenţi;
• Refacerea aleii existente şi dotarea acesteia cu bănci coşuri de gunoi şi un sistem de iluminat cu stâlpişori pitici cu rol de ghidare şi marcare a traseului.
Proiectul - faza SF - cu nr. 10/2018 a fost realizat de către S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L. Satu Mare.
Conform devizului general întocmit de către proiectant indicatorii tehnico-economici propuși în proiect sunt:
Valoarea totală a investiției: 7.146.660,32 lei (fără TVA), din care:
Construcții-Montaj: 5.156.828,73 lei (fără TVA).
Având în vedere complexitatea lucrărilor, acestea nu pot fi încadrate în HG 363/2010, valoarea acestora s-a stabilit de către Proiectant în baza prețurilor unitare de pe piață și a trei oferte.
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit. „d" şi art. 45 aliniat 2 litera „a" din Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii:
TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE.


Şef Birou,                                                                      Director executiv,
ing. Criste Florin Călin                                                               ec. Ursu Lucica

 

Anexe:
- referat nr. 51676/02.11.2018 privind înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico-economice a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE";
- proces-verbal al comisiei tehnico-economice nr. 51999/06.11.2018,
- SF - proiect nr. 10/2018.

Fișiere atașate

Înapoi