Ședința de îndată a Consiliului local Satu Mare din data de 7.11.2018 Proiect de hotărâre nr. 3
2018-11-06


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de îndată din data de 07.11.2018.

Luând act de raportul comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice cu nr. 51.460/01.11.2018, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 51.462/01.11.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere proiectul "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7"

Ȋn conformitate cu prevederile Apelului de proiecte POR/296/4/4/ din cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.a), ale art. 45 alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

                                                          H O T Ă R Â R E

 

Art.1. Se aprobă proiectul "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/296/4/4/ Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi srijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" în cuantum de 3.648.790,28 lei inclusiv T.V.A., din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare in valoare de 72.975,81 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat.

Art.3. Sumele aferente valorii eligibile a proiectului, exceptând 2% reprezentând contribuţia proprie, se vor recupera în baza cererilor de rambursare întocmite de către Primăria Municipiului Satu Mare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi Direcţiei economice.


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


                                                   Expunere de motive


la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4, Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare are ca obiectiv creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, finanţează acţiuni precum construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe), apel de proiecte nr. POR/296/4/4/.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie preşcolară şi a dotării grădiniţelor, pentru asigurarea unui proces educaţional de nivel european şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional în municipiul Satu Mare.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.648.790,28 lei. Contribuţia proprie este de 2% din valoarea totală eligibilă aferentă Municipiului Satu Mare, adică 72.975,81 lei.

În vederea aprobării valorii totale a proiectului în sumă de 3.648.790,28 lei inclusiv T.V.A , din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare in valoare de 72.975,81 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.


INIŢIATOR :
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 51.460/01.11.2018


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7" precum şi a cheltuielilor aferente proiectului


Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4, Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare are ca obiectiv creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, finanţează acţiuni precum construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe), apel de proiecte nr. POR/296/4/4/.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorităţi de intervenţie sunt avute în vedere următoarele tipuri de investiţii:
- construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe).

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie preşcolară şi a dotării grădiniţelor, pentru asigurarea unui proces educaţional de nivel european şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional în municipiul Satu Mare.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sistemului de educaţie preşcolară şi satisfacerea nevoilor de bază ale copiilor prin îmbunătăţirea serviciilor, pentru a le permite acestora să-şi valorifice potenţialul într-un grad maxim şi să îi pregătească pentru un start bun la şcoală şi în viaţă.


Nivelul de educaţie este factor-cheie al dezvoltării naţionale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică şi productivitatea, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai şi de calitate a vieţii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt extinderea, reabilitarea şi dotarea clădirii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 7.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.648.790,28 lei inclusiv T.V.A. Contribuţia proprie este de 2% din valoarea totală eligibilă aferentă Municipiului Satu Mare, adică 72.975,81lei.

Sumele vor fi asigurate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local la Capitolul 65 Învăţământ, Titlul 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Satu Mare aprobarea proiectului în valoare totală de 3.648.790,28 lei inclusiv T.V.A., asigurarea contribuţiei proprii de 2%, adică 72.975,81 lei ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului "Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr.7", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, sume ce vor fi recuperate în baza cererilor de rambursare întocmite de către Primăria Municipiului Satu Mare.

 

Director executiv                                                       Şef serviciu
Ursu Lucia                                                               Sveda Andrea

 

 

Înapoi