Ședița ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 5
2020-06-22

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECTHOTĂRÂREA nr. ........./..................2020
privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public

 

 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27264/19.06.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr.27265/19.06.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr.4382/19.06.2020, raportul de specialitate al Direcției economice înregistrat sub nr. 27290/22.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Având în vedere reglementările cuprinse la art.2 alin.(2) și (3), art.5 alin.(1), art.8 alin.(1) şi (4) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, completată cu Legea nr. 272/2009;
Văzând prevederile Legii nr.1/2011, legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d) , alin.(3) lit.e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art. 1. (1) Se aprobă înfiinţarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public, ca unitate fără personalitate juridică, cu program de lucru zilnic, cu un număr maxim de 40 locuri.
(2) Creşa îşi va desfăşura activitatea în spaţiile ce vor fi puse la dispoziție cu titlu gratuit de către Parohia Reformată nr.II Satu Mare, în imobilul situat în municipiul Satu Mare Wolfenbutel nr.8-10, începând cu data de 1 august 2020.


Art. 2. Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării Creșei se va realiza din bugetul local, din contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse constituite conform legii, prin bugetul Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public.


Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 


Iniţiator proiect,
PRIMAR
Kereskényi Gábor


AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi