DISPOZIŢIA nr. 973/09.12.2019
2019-12-09

 

          Primarul Municipiului Satu Mare,

 

         Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

 

ART.1 Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 13.12.2019 ora 14.  Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

 

ART.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei www.satu-mare.ro.

 

ART.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

Primar,

    Kereskényi Gábor

 

 

                                                                                                         Contrasemnează

                                                                                                         Secretar general,

                                                                                                    Mihaela Maria  Racolța

 

 

 

 

Înapoi