Repere geografice

Repere geografice

Localizare

Municipiul Satu Mare se află la intersecţia paralelei 47°47'30" latitudine nordică cu meridianul 22°52'30" longitudine estică. Situat la o altitudine de 126 m faţă de Marea Neagră, oraşul este aşezat pe o terasă constituită din lunca aferentă Someşului inferior.

 

Fiind un oraş de graniţă, are deschideri prin căi de comunicaţie rutieră cu Ungaria pe la vama Petea, şi feroviară cu Ucraina, pe la vama Halmeu. Legăturile interne principale sunt constituite de ruta care vine dinspre Oradea trecând spre Baia Mare şi Sighet (prin Ţara Oaşului), precum şi de cea dinspre Zalău. O altă poartă de intrare şi ieşire nu numai internă dar şi internaţională, este cea creată de linia aeriană Bucureşti - Satu Mare şi de liniile aeriene cu funcţionare temporară dinspre nordul Europei.

 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul oraşului este amplasat pe lunca Someşului de pe ambele laturi ale râului, îngustată în zona oraşului şi rnai întinsă în amonte şi aval de acesta; inundabilă în perioada precipitaţiilor abundente, cîmpia aluvionară în prelugirea luncii are configuraţii de relief variate în hotarul oraşului (grinduri, văi depresive, şesuri cu micro depresiuni, albii părăsite etc.).

 

Formarea reliefului actual al zonei oraşului se datează la sfîrşitul pliocenului din era terţiară, fiind legată de colmatarea Lacului Panonic. Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriş, avînd în general 160-180 cm grosime, peste care, datorită vegetaţiei, s-au format soluri podzolice, creîndu-se astfel condiţii prielnice pentru culturile agricole (cereale, zarzavaturi, pomi fructiferi).

 

Clima
Oraşul Satu Mare beneficiază de o climă temperată continentală moderată. Perioadele de iarnă, datorită aşezării nordice, sunt mai lungi şi mai reci la Satu Mare, valoarea termică medie a anotimpului rece fiind mai scăzută (-17°C) decât valorile înregistrate în celelalte oraşe din vest (-15°C la Oradea şi -12°C la Timişoara). Media anuală a temperaturii este de 9,6°, având la bază următoarele valori termice:

  • pri­măvara 10,2°
  • vara 19,6°
  • toamna 10,8°
  • iarna = 1,7°

Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc precipitaţii primăvara şi vara.

 

Reţeaua hidrografică în zona oraşului Satu Mare este reprezentată de râul Someş, în nord pârîul Sar, iar la sud pârâul Homorod. Constituirea şi evoluţia munici­piului Satu Mare a fost strâns legata de rîul Someş, care, în afară de condiţiile prielnice de aşezare a unei comunităţi umane în preajma lui, a oferit, începând cu evul mediu timpuriu, posibilitatea unor intense le­gături comerciale cu regiunile riverane ale acestei ape, a favorizat practicarea morăritului, pescuitului, etc.


Datorita pantelor cu înclinaţie redusă ale reliefului din zona oraşului, Someşul a creat numeroase braţe şi meandre, (înainte de 1777, în perimetrul oraşului existau 25 de meandre în aval şi 14 în amonte. După lucrările de regularizare efectuate în 1777, în zona oraşului Satu Mare numărul de meandre s-a redus la 5 în amonte şi 9 în aval, lungimea cursului Some­şului în hotarul oraşului avînd 36,5 km lungime,În secolele XVI-XVII, Someşul înconjura prin braţele sale cetatea şi oraşul Satu Mare, despărţindu-le, în partea nordică, de oraşul medieval Mintiu. Datorită acţiunilor de sistematizare care au decurs pîna la mij­locul secolului al XlX-lea, s-a reuşit a se configura albia de astăzi a Someşului, construindu-se diguri lungi de 17,3 km pe malul drept şi de 11 km pe cel stîng în 1970, digurile au fost înălţate cu 2-3 m, ferind de furia apelor 52 000 ha în hotarele oraşului şi introducînd în circuit agricol aproape 800 ha din zona inundabilă.

 

Flora şi fauna
Flora aferentă zonei şi oraşului Satu Mare este cea ca­racteristică zonei de luncă şi silvostepei cu arbori de esenţă moale: răchită, plopi indigeni, precum şi pâlcuri de arţari, aluni jugastru etc. Vegetaţia păşunilor este reprezentată de Agrostis Stolonifera, Poa Trivialis, Alopercurus Pratensis etc.
Fauna este reprezentată de specii de rozătoare (popândăul şi hârciogul), reptile, dintre care amintim Vipera Berus din pădurea Noroieni, iar ca avifaună, spe­cii de raţe, gâşte, egrete, în timpul pasajelor sistematice şi al peregrinărilor ocazionale.
În parcurile oraşului se află cîteva rarităţi floris­tice care merită a fî remarcate: arbori Pterocarya, din China, Sopbora Japonica Pendula, Paulownia Tomentosa etc.
În imediata apropiere a oraşului, la 8 km, se află pă­durea Noroieni , pădure în care mulţi sătmăreni îşi petrec zilele libere.

 

Informaţiile din acest document sunt preluate din
Ghid de oraş de Doru Radosav, editura SportTurism 1984

Înapoi