Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Satu Mare

 


                                        Anexa nr. 1 la HCL nr. 298/21.12.2017

 

 

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE


CUPRINS

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL II Consiliul local al municipiului Satu Mare
Secţiunea I Constituirea consiliului local
Secţiunea a II-a Comisiile de specialitate

CAPITOLUL III Funcţionarea consiliului local
Secţiunea I Atribuţiile consiliului local
Secţiunea a II-a Preşedintele de şedinţă şi atribuţiile acestuia
Secţiunea a III-a Desfăşurarea şedinţelor consiliului local
Secţiunea a IV-a Procedura de vot

CAPITOLUL IV Declaraţii, întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

CAPITOLUL V Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

CAPITOLUL VI Aparatul permanent al consiliului local

CAPITOLUL VII Declaraţiile de avere şi de interese

CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale

 

 

 


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1
(1) Administraţia publică în municipiul Satu Mare se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele legii.
(3) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului Satu Mare.
Art. 2
(1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţii administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
(2) Acest drept se exercită de Consiliul local al municipului Satu Mare, ca autoritate deliberativă şi de Primarul municipiului Satu Mare, ca autoritate executivă, autorităţi alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.
(4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din municipiul Satu Mare.
Art. 3
(1) Consiliul local al municipiului Satu Mare şi Primarul municipiului Satu Mare exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate.
(2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Art. 4
(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Satu Mare şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor municipiului Satu Mare .
(2) În relaţiile dintre Consiliul local al municipiului Satu Mare şi Primarul municipiului Satu Mare nu există raporturi de subordonare.

Art. 5
(1) În cadrul politicii economice naţionale, municipiul Satu Mare are dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
(2) În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale , în condiţiile legii.
(3) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale administrează şi dispun de resurse financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale municipiului Satu Mare, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Art. 6
(1) La nivelul municipiului Satu Mare aleşii locali sunt primarul şi consilierii locali. Aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat..
(2) Mandatul primarului şi al Consiliului local al municipiului Satu Mare este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.
Art. 7
(1) În scopul organizării şi funcţionării Consiliului local al municipiului Satu Mare se adoptă de acesta, ca autoritate deliberativă, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.
(2) Regulamenul nu poate contraveni legii, autoritatea deliberativă având obligaţia de a proceda la modificarea şi completarea lui în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare.


CAPITOLUL II
Consiliul local al municipiului Satu Mare

Secţiunea I
Constituirea consiliului local

Art. 8
(1) Consiliului local al municipiului Satu Mare este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din municipiul Satu Mare în condiţiile Constituţiei şi ale Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Numărul membrilor Consiliului local al municipiului Satu Mare se stabileşte în condiţiile legii prin Ordin al Prefectului judeţului Satu Mare. În prezent Consiliul local al municipiului Satu Mare este constituit din 23 de consilieri.
Art. 9
(1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor.
(2) Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire, se face de către Prefectul judeţului Satu Mare în condiţiile legii. Primarul declarat ales va fi convocat la şedinţa de constituire, chiar dacă procedura validării mandatului său nu a fost finalizată.
(3) La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său şi pot participa membrii consiliului local al căror mandat încetează odată cu declararea ca legal constituit a noului consiliul local.
Art. 10
(1) Consilierii declaraţi aleşi sunt obligaţi să participe la şedinţa de constituire.
(2) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art. 11
(1) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi.
(2) Prefectul judeţului Satu Mare sau reprezentantul său face apelul nominal al consilierilor declaraţi aleşi şi, constatând prezenţa acestora, declară şedinţa legal constituită.
(3) În cazul în care nu se poate asigura această majoritate şedinţa se va organiza în aceleaşi condiţii peste 3 (trei) zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către Prefectul judeţului Satu Mare, peste alte 3 (trei) zile, în aceleaşi condiţii.
(4) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare şi aceştia vor fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective.
(5) În cazul în care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate de supleanţi se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(6) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă.

Art. 12
După ce a fost constatată legalitatea procedurii prevăzute la art.11 din Regulament, prefectul invită pe cel mai în vârstă dintre consilierii declaraţi aleşi, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, să preia conducerea lucrărilor şedinţei, asistaţi fiind şi de secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 13
(1) După preluarea conducerii şedinţei de către preşedintele de vârstă se ia o pauză în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul municipiului prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.
(2) Dosarele vor fi însoţite în mod obligatoriu de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul lui va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii, dar numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
(4) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe a căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin trei.
(5) Consilierii care nu îndeplinesc codiţiile prevăzute la alin.(4) pot constitui un grup prin asociere.
(6) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
(7) Prevederile referitoare la grupuri se aplică şi consilierilor independenţi. Consilierii independenţi se pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv.
(8) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
(9) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art. 14
(1) Pentru validarea mandatelor de consilier, consiliul local alege prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.
(2) Numărul membrilor comisiei de validare se stabileşte, prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă.
(3) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul locurilor cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul alegerii va fi consemnat în Hotărârea nr. 1.
(5) Comisia de validare îşi alege din rândul membrilor săi, cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, un preşedinte şi un secretar.
(6) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. Invalidarea mandatului de consilier poate fi propusă numai dacă comisia constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate stabilite expres de lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(7) Propunerea de validare sau invalidare a mandatelor de consilieri se adoptă cu votul majorităţii membrilor comisiei de validare. În acest scop se încheie un proces-verbal după modelul prezentat în Anexa nr.1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.
Art. 15
(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
(2) Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(3) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(4) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr. 2.
Art.16
(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor adoptată în condiţiile art. 15 poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile.Termenul curge de la data adoptării pentru cei prezenţi şi de la data comunicării pentru cei absenţi de la şedinţă.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.
Art. 17
(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" .
(2) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
Art. 18
(1) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept şi aceasta se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid.
(3) În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art. 19
(1) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut la art. 32 al Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului dă citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordinea alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie şi va pronunţa cuvântul "jur", după care semnează jurământul de credinţă, care este imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare.Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. Consilierii pot depune jurământul şi fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
Art. 20
(1) Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul.
(2) Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi, care va fi Hotărârea nr. 3.
Art. 21
(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi prin vot deschis al majorităţii consilierilor în funcţie un preşedinte de şedinţă, pe o perioada de o lună, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în Hotărârea nr. 4.
Art. 22
Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie cu excepţia Hotărârii nr. 2 care poate fi atacată, de cei interesaţi, în termen de 5 (cinci) zile de la adoptare sau de la comunicare.
Art.23
Pe toată durata mandatului consiliului local, în cazul în care mandatul unuia dintre consilieri încetează, pentru locul rămas vacant se va proceda la validarea în funcţia de consilier, după procedura prevăzută de Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 14-19 din prezentul Regulament, a primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă se confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
Art.24
După declararea ca legal constituit a Consiliului local al municipiului Satu Mare, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare, mandatul vechiului consiliu local încetează de drept.
Art.25
(1) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al Consiliului local al municipiului Satu Mare, semnată de primar.
(2) Consilierii locali primesc şi un semn distinctiv al calităţii lor, pe care au dreptul să îl poarte pe toată durata mandatului.
(3) În condiţiile legii legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra cu titlu evocativ şi după expirarea mandatului.
Art.26
(1) După depunerea jurământului de credinţă consilierii locali validaţi intră în exerciţiul mandatului de consilier.
(2) În exercitarea mandatului consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale şi îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, în condiţiile legii.
Art.27
(1) După alegerea preşedintelui de şedinţă judecătorul desemnat de preşedintele Judecătoriei Satu Mare prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului, rezultat care se aduce şi la cunoştinţa prefectului.
(2) Primarul ales şi validat în condiţiile legii va depune în faţa consiliului local jurământul de credinţă în forma prevăzută de lege.
(3) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
(4) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.
Art.28
(1) Primarul este supus regimului privind incompatibilităţile şi conflictele de interese în exercitarea demnităţilor publice prevăzut de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al acesteia pe care îl conduce şi controlează.
(3) Primarul participă la şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare şi are dreptul de a-şi exprima punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii.
Art.29
(1) După depunerea jurământului Primarul va primi legitimaţia, care se semnează de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României.
(2) Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
(3) Modelul legitimaţiei de primar, al semnului distinctiv şi al eşarfei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art.30
(1) Alegerea viceprimarilor se face de către consiliul local, din rândul membrilor săi, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelor celor pe care consilierul local doreşte să îi voteze.
(5) Sunt declaraţi aleşi primii 2 (doi) candidaţi care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
(6) Dacă după primul tur de scrutin doar unul dintre dintre candidaţi a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se va proceda la un al doilea tur de scrutin pentru locul de viceprimar rămas liber, pe listele de candidaţi rămânând primii doi clasaţi din cei care nu au abţinut majoritatea prevăzută de lege şi de Regulament.
(7) Dacă după primul tur de scrutin nici unul dintre candidaţi nu a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se va organiza un al doilea tur de scrutin la care participă candidaţii situaţi pe primele două locuri în ordinea numărului de voturi valabil exprimate.
(8) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
(9) Dacă după al doilea tur de scrutin nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea prevăzută de lege se va relua procedura de alegeri pe baza a noi propuneri făcute de grupurile de consilieri.
(10) Dacă după al doilea tur de scrutin doar unul dintre candidaţi întruneşte majoritatea cerută de lege şi de Regulament se va relua procedura doar pentru locul vacant în condiţiile prevăzute de alin. (6).
(11) Alegerea viceprimarilor va fi consemnată în Hotărârea nr. 5 a consiliului local.
Art.31
(1) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii îşi păstrează statutul de consilier local, fără a putea beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut şi se supun regimului de incompatibilităţi prevăzut de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pe durata mandatului viceprimarii participă la şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare şi au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii.
(3) În calitate de aleşi locali, viceprimarii îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.
Art.32
(1) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local.
(2) În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.


Secţiunea a II-a
Comisiile de specialitate

Art. 33
(1) Consiliul local al municipiului Satu Mare legal constituit în condiţiile legii, înfiinţează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Constituirea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate se realizează în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament.
Art. 34
(1) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, luând în considerare domeniile prevăzute în Anexa 2 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.
(2) Având în vedere specificul local şi nevoile comunităţii locale, Consiliul local al municipiului Satu Mare organizează comisii de specialitate ale consiliului local în următoarele domenii de activitate:
Comisia I - Studii, prognoze economico - sociale, buget, administrarea bunurilor,
Comisia II - Organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură,
Comisia III - Servicii publice şi comerţ,
Comisia IV - Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret,
Comisia V - Juridică, disciplină şi integrare europeană,
Comisia VI - Învăţământ, activităţi stiinţifice, cultură, culte.
Art. 35
(1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate doar consilierii locali din Consiliului local al municipiului Satu Mare.
(2) Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază, aspect prevăzut în Hotărârea nr. 6 a consiliului local. El poate îndeplini funcţia de preşedinte sau de secretar doar la o singură comisie.
(3) În condiţiile legii un consilier poate participa, fără drept de vot, la lucrările oricărei comisii de specialitate.
Art. 36
(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 37
(1) Pe baza criteriilor de la art. 35 şi 36 din prezentul Regulament, consiliul local hotărăşte, cu majoritatea consilierilor în funcţie, componenţa numerică şi nominală a fiecărei comisii de specialitate.
(2) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar.
(3) Secretarul ales pentru fiecare comisie va prezenta rezultatul votului preşedintelui de şedinţă, care va anunţa în consiliu numele preşedintelui comisiei şi al secretarului, desemnaţi în urma alegerii. Acest fapt va fi consemnat atât în procesul verbal al şedinţei consiliului local cât şi în hotărârea consiliului local de constituire a comisiilor.
(4) Constituirea comisiilor de specialitate se consemnează în Hotărârea nr. 6 a consiliului local.
Art. 38
(1) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie, în condiţiile legii.
(2) Absenţa de la şedinţa comisiei se consideră motivată pentru caz de boală, deplasarea în altă localitate în interesul serviciului în probleme ce nu suportă amânarea şi alte împrejurări asimilate cazului fortuit.
Art. 39
(1) Preşedintele comisiei conduce lucrările şedinţei iar secretarul îl înlocuieşte la cerere sau în lipsă.
(2) Secretarul comisiei asigură evidenţa lucrărilor, distribuirea proiectelor de hotărâre şi a documentaţiilor acestora membrilor comisiei şi numărarea voturilor.
(3) În cazul în care nici preşedintele nici secretarul comisiei nu-şi pot îndeplini atribuţiile, din cauze obiective, acestea se preiau temporar de ceilalţi membri, după cum urmează: cel mai în vârstă va exercita atribuţiile preşedintelui, iar cel mai tânăr atribuţiile secretarului.
Art. 40
(1) Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru ale consiliului local. Ele nu sunt persoane juridice şi nu reprezintă Consiliul local al municipiului Satu Mare.
(2) Comisiile de specialitate întocmesc rapoarte, potrivit prevederilor articolului 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Nicio comisie de specialitate nu poate emite raport dacă nu are la bază raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv raportul compartimentului de specialitate în domeniul activităţilor care se circumscriu specificului comisiei.
Art. 41
(1) Atribuţiile comisiilor de specialitate sunt reglementate prin lege şi ele constau în principal în:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local, sens în care întocmesc rapoarte cu propuneri de aprobare sau neaprobare a proiectelor;
b) se pronunţă asupra altor probleme supuse spre analiza sa, prin rapoarte, pe care le depun la secretarul municipiului Satu Mare;
c) iniţiază proiecte de hotărâri din domeniul lor de activitate;
d) urmăresc ducerea la îndeplinire a proiectelor de hotărâre adoptate din iniţiativa comisiei;
e) întocmesc rapoarte anuale de activitate pe care le prezintă consiliului local;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii în domeniul lor de competenţă, prevăzute de lege, de hotărâre de Consiliu local al Municipiului Satu Mare sau de prezentul regulament.
Art. 42
(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, cu celelalte comisii, cu primarul, cu instituţiile şi serviciile subordonate consiliului local ;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu rapoartele comisiei;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
Art. 43
(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării, prin consemnarea votului nominal în cuprinsul raportului comisiei;
c) asigură evidenţa lucrărilor, distribuirea proiectelor de hotărâre şi a documentaţiilor acestora membrilor comisiei;
d) asigură redactarea rapoartelor şi a proceselor verbale.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art. 44
(1) Comisiile de specialitate se întrunesc lunar şi ori de câte ori este nevoie.
(2) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi adoptă rapoarte cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(3) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia sau în lipsa acestuia de secretar.
(4) Peşedintele fiecărei comisii propune, în şedinţa de comisie, ordinea de zi a şedinţei respective care trebuie să cuprindă proiectele de hotărâri asupra cărora i se solicită raportul. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi şi a altor probleme.
(5) Comisiile de specialitate se pot întruni în şedinţă ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea petiţiilor şi a corespondenţei venite pe adresa acestora.
(6) Răspunsurile scrise, redactate în condiţiile alin. 5, sunt semnate de preşedinte şi de secretar, iar în lipsa preşedintelui de un alt membru al comisiei desemnat prin vot de membrii comisiei cu ocazia dezbaterilor asupra petiţiilor şi a corespondenţei.
Art. 45
(1) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită raportul.
(2) Şedinţele comisiilor de specialitate sunt, de regulă, publice, cu excepţia cazului în care comisia, cu majoritate de voturi, consideră că acestea trebuie să se desfăşoare cu uşile închise.
(3) La şedinţe pot participa, fără drept de vot primarul, viceprimarii, specialişti din aparatul propriu, din servicii publice şi instituţii în subordinea Consiliului local, a căror consultare este apreciată de comisie ca fiind necesară.
Art. 46
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Preşedintele comisiei poate consulta primarul sau viceprimarul de resort, iar în problemele tehnice sau de specialitate se îngrijeşte împreună cu secretarul comisiei de asigurarea documentaţiei de la serviciile de specialitate ale Primăriei şi ale Consiliului local.
(3) Secretarul comisiei de specialitate va redacta raportul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(4) Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi pe cele respinse.
(5) Raportul întocmit potrivit alin. (3) şi (4) se prezintă şi secretarului municipiului şi, prin aparatul permanent al consiliului local, dacă acesta a fost întocmit cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa ordinară, se transmite şi preşedinţilor/secretarilor celorlalte comisii de specialitate. Termenul de mai sus nu este aplicabil în cazul şedinţelor extraordinare sau a celor convocate de îndată.
(6) Susţinerea rapoartelor comisiei la dezbaterea în şedinţa Consiliului local al municipiului Satu Mare se face de preşedinte, secretar sau un alt raportor desemnat de comisie.


Art. 47
(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către toţi membrii comisiei care au participat la dezbateri.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
Art. 48
(1) Orice comisie de specialitate, dacă apreciază că este necesar, poate cere un punct de vedere de la alte comisii sau un raport de la specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv din serviciile din subordinea consiliului local.
(2) La dezbaterea în comisii, membrii comisiei pot formula amendamente, obiecţiuni care se supun votului membrilor comisiei.
(3) Raportul va cuprinde amendamentele formulate de membrii comisiei cât şi votul dat de comisie asupra fiecărui amendament.
(4) Indiferent de soluţia dată de comisiile de specialitate asupra amendamentelor, iniţiatorii acestora au dreptul să le susţină în şedinţa consiliului local.
(5) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local urmare a numeroaselor amendamente se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, sau în alte cazuri, preşedintele de şedinţă sau iniţiatorul proiectului poate propune retrimiterea proiectului pentru reexaminare către seviciul sau compartimentul de specialitate care a întocmit raportul de specialitate.
Art. 49
(1) Comisia de specialitate este reprezentată în raporturile cu celelate comisii ale consiliului, cu primarul, cu aparatul de specialitate al primarului, de preşedintele acesteia.
(2) Comisiile de specialitate, prin grija preşedintelui, întocmesc anual un raport de activitate, care va fi comunicat secretarului municipiului Satu Mare, în vederea publicării pe pagina de internet a municipiului.
Art. 50
(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, pe perioadă determinată.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Aceste hotărâri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, excepţie făcând situaţiile în care legea impune o altă majoritate, raportat la obiectul domeniului supus analizei sau verificării.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.


CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului local

Secţiunea I
Atribuţiile consiliului local

Art. 51
(1) Consiliul local al municipiului Satu Mare are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale.
Art. 52
(1) Atribuţiile Consiliul local al municipiului Satu Mare sunt reglementate prin Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin legi speciale.
(2) Consiliul local îşi exercită atribuţiile în limitele conferite de lege. Actele adoptate cu încălcarea legii sunt nule de drept, nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.


Secţiunea a II-a
Preşedintele de şedinţă şi atribuţiile acestuia

Art. 53
(1) Consiliul local alege dintre membrii săi, prin vot deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, în ordinea alfabetică a numelor acestora, pe o perioadă de o lună calendaristică, care va îndeplini toate atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament.
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(3) În cazul în care preşedintele de şedinţă ales în condiţiile alin. 1 lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, care va conduce şedinţa respectivă.
(4) În cazul în care consilierul local care urmează pe listă, în ordinea alfabetică, nu poate fi ales preşedinte de şedinţă pentru luna următoare, din motive întemeiate, se trece la următorul consilier, iar, consilierul care nu şi-a putut îndeplini atribuţiile va fi ales preşedinte şedinţă în luna calendaristică următoare.
Art. 54
(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali conţinutul ordinii de zi, eventualele modificări propuse de iniţiator, şi anume retrageri sau înscrieri şi procesele-verbale ale şedinţelor din luna anterioară,
c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor consilierilor, dacă este cazul;
d) asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, contra şi a abţinerilor;
e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal; În caz de refuz al preşedintelui de a semna, hotărârea va fi semnată de 3 consilieri locali;
f) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţei;
g) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului. Acordă cuvântul, asigură dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, întrerupe şi ridică şedinţa;
h) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
i) semnează toate înscrisurile întocmite în numele autorităţii deliberative în perioada în care îndeplinişte funcţia de preşedinte de şedinţă (o lună calendaristică); În caz de refuz al preşedintelui de a semna, înscrisul va fi semnat de 3 consilieri locali.
j) reprezintă consiliul local până la intrarea în atribuţiuni a preşedintelui care îl urmează.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau însărcinări date de consiliul local.

Secţiunea a III-a
Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

Art. 55
(1) Consiliul Local se alege pe un mandat de 4 ani, în condiţiile legii. Mandatul poate fi prelungit doar prin lege organică, în caz de război sau catrastofă.
(2) Mandatul consiliului local începe la data constituirii sale şi încetează la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.
Art. 56
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, de regulă în ultima zi de joi a fiecărei luni, şi, în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este nevoie.
(2) Convocarea pentru şedinţele ordinare se face de către primar, iar pentru şedinţele extraordinare de primar sau de cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului Satu Mare convocarea consiliului local se poate face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Satu Mare prin mass-media, prin publicare pe pagina de web a Primăriei municipiului Satu Mare şi prin afişare la avizierul instituţiei.
(7) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 57
(1) Şedinţele consiliului sunt legal constituite dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor municipali la şedinţe este obligatorie, în condiţiile legii.
(3) Absenţele de la şedinţă se consideră motivate pentru caz de boală, deplasare în altă localitate în interes de serviciu în probleme ce nu suportă amânare şi alte împrejurări asimilate cazului fortuit.
(4) Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi care le revin, potrivit legii, la locul de muncă.
(5) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţa preşedintelui de şedinţă sau a secretarului municipiului această situaţie, iar cei care sunt prezenţi trebuie să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
Art. 58
În situaţia în care un consilier absentează nemotivat de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, consiliul local, văzând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 9 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali va constata încetarea de drept a mandatului consilierului în cauză.
Art. 59
Şedinţele consiliului local sunt conduse un consilier local ales ca preşedinte de şedinţă conform prevederilor art. 53 din prezentul Regulament.
Art. 60
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a statului şi toate documentele şedinţelor şi actele adoptate de Consiliu se redactează în limba română.
(3) Dacă la lucrările şedinţei Consiliului local al municipiului Satu Mare participă şi persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanei juridice străine invitate în programele de cooperare transfrontalieră şi internaţională sau în cadrul raporturilor date de participarea României la Uniunea Europeană, dezbaterile au loc în limba română, în prezenţa unui traducător autorizat. Actele încheiate în aceste împrejurări se redactează tot în limba română, cu posibilitatea traducerii pentru persoanele interesate.
Art. 61
(1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliu la propunerea celui care a convocat şedinţa în condiţiile art. 56 din Regulament.
(2) Ordinea de zi poate fi suplimentată numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare. Completarea ordinii de zi cu noi proiecte de hotărâre se poate face numai dacă a fost asigurată difuzarea acestora, împreună cu toată documentaţa aferentă proiectului, în timp util, iar pentru aceste noi proiecte de hotărâri s-a efectuat procedura de raport din partea comisiei de specialitate.
(3) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
(4) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face la propunerea iniţiatorului.
(5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se poate face şi în situaţia legală în care acesta nu este însoţit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi nici de raportul comisiei de specialitate a consiliului local.
(6) Dispoziţiile alin. (5) nu sunt aplicabile în situaţia convocării consiliului local de îndată.
Art. 62
(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului local.
(2 Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului acestea se consideră implicit favorabile.
Art. 63
(1) Dreptul de a propune proiecte de hotărâri aparţine consilierilor locali, primarului, viceprimarilor şi cetăţenilor.
(2) Redactarea proiectelor de hotărâre se face de cei care le propun cu sprijinul serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu cel al aparatului permanent al consiliului local şi al secretarului municipiului.
(3) Proiectele de hotărâri se redactează cu respectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.
(4) Proiectele de hotărâri şi hotărârile adoptate nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior.
(5) Proiectele de hotărâri au un preambul în care se enunţă în sinteză scopul şi după caz motivele reglementării, rapoartele prevăzute de lege, temeiurile juridice, generale şi speciale, pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis şi, în mod obligatoriu, cele prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Proiectele de hotărâri sunt în mod obligatoriu semnate de iniţiator. Lipsa semnăturii poate fi complinită până la examinarea proiectului în comisiile de specialitate.
Art. 64
(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor cu arătarea titlului lor şi a iniţiatorului.
(2) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiectele de hotărâri şi punctul "Diverse" care cuprinde rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului local, petiţii şi sesizări care se supun atenţiei consiliului etc.
(3) Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei la şedinţă care se transmite consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(4) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(5) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(6) În municipiul Satu Mare minoritatea naţională maghiară având o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maghiară.


Art. 65
(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului cărora le-au fost transmise în acest scop.
(2) Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul municipiului, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta.
(3) Proiectele de hotărâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului local însoţite de raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii rapoartelor. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.
(4) Rapoartele întocmite în condiţiile alin. (2) şi (3) se transmit secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lor către consilieri şi primar.
Art. 66
(1) Dupa examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate.
(2) Raportul va conţine amendamentele formulate în comisie, cele adoptate de comisie, sau respinse, cu arătarea votului la adoptarea lor.
(3) Raportul comisiilor de specialitate de admitere cu modificări sau de respingere a proiectului de hotărâre trebuie motivat.
(4) Cu un proiect de hotărâre pot fi sesizate în fond una sau mai multe comisii de specialitate, în raport de atribuţiile acestora.
(5) În cazul şedinţelor extraordinare şi de îndată, proiectele de hotărâri se analizează în procedura de raport până la data şi ora la care a fost convocată şedinţa.
Art. 67
(1) La începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului - verbal al şedinţei anterioare şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(2) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului- verbal .
Art. 68
(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată.
(2) Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a poiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face preşedintele de şedinţă sau iniţiatorul.
(3) Preşedintele de şedinţă solicită preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local să arate care sunt rapoartele date de acestea. După efectuarea acestor prezentări se trece la dezbateri.
Art.69
(1) Dezbaterile continuă cu prezentarea raportului comisiei de specialitate care a examinat proiectul de hotărâre în fond. Raportul va menţiona temeiurile de fapt şi de drept şi va menţiona şi amendamentele şi observaţiile care au fost acceptate de comisia sesizată în fond.
(2) Dacă este cazul se solicită şi punctul de vedere al şefului compartimentului de resort care a întocmit raportul de specialitate.
(3) Dezbaterile vor continua cu luările de cuvânt din partea membrilor consiliului, asupra proiectului de hotărâre. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul consilierilor, în ordinea înscrierii la dezbateri.
(4) Luările de cuvânt se referă strict la obiectul dezbaterii, exprimă clar, logic şi reverenţios punctul de vedere al vorbitorului şi sunt limitate la durata a 3 minute. Preşedintele de şedinţă poate supune la vot depăşirea acestui timp dacă problemele supuse dezbaterii sunt deosebite.
(5) La dezbaterea privind un proiect de hotărâre un consilier poate lua cuvântul de cel mult două ori.
(6) Pentru drepul la replică preşedintele de şedinţă poate acorda cuvântul în orice fază a dezbaterilor.
Art. 70
(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Persoanelor invitate li se poate acorda cuvântul numai în problemele în care au fost solicitate.
Art. 71
(1) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, comisiile de specialitate, care au examinat pe fond proiectul de hotărâre, dar şi consilierii pot formula amendamente de fond sa

Înapoi