Anunțuri ocupare posturi

 

 

Anunt concurs recrutare în funcția publică de conducere vacantă șef serviciul Serviciul Urbanism și Dezvolatre Urbană

Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de conducere vacantă:
• Șef serviciu, grad de salarizare I - la Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană din structura Primăriei Municipiului Satu Mare

Concurs ocupare post vacant Serviciul Administrativ Protocol

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea
• Inspector de Specialitate Debutant - 1 post în cadrul Serviciului Administrativ şi Protocol;
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă practică, proba scrisă,
interviu.

Examen promovare in grad profesional

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul primăriei municipiului Satu Mare, și ai Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare în data de 18.01.2021 ora 11 proba scrisă, interviul in data de 21.01.2021, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.

Concurs Recrutare ocupare functie publica de executie Directia de Evidenta a Persoaneor

Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:
• Consilier, clasa I, grad profesional principal- în cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor din structura primăriei municipiului Satu Mare

Concurs proiect de management la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare cu sediul în Satu Mare Piața 25 Octombrie nr.1, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 38 / 27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare, respectiv Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 207 / 26.11.2020 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare,

Concurs de Promovare Sef Birou Administrare Drumuri, Autorizari

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de promovare a funcției publice de conducere vacante:
• Șef birou, grad de salarizare I - în cadrul Biroului Administrare Drumuri Autorizări din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din structura Primăriei Municipiului Satu Mare

Concurs promovare Sef Birou Salubrizare Protectia Mediului Zone Verzi

Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de promovare a funcției publice de conducere vacante:
• Șef birou, grad de salarizare I - în cadrul Biroului Salubrizare, Protecția Mediului, Zone Verzi din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din structura primăriei municipiului Satu Mare

Anunt concurs promovare în funcția publică de conducere vacantă șef serviciul juridic

Anunt concurs promovare în funcția publică de conducere vacantă șef serviciul juridic

Examen Promovare Clasa

Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE Arhitect Șef

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
Arhitect Șef, grad salarizare I.

 

Anunt concurs pentru ocuparea postului/functiei de ADMINSTRATOR PUBLIC

Anunt concurs pentru ocuparea postului/functiei de ADMINSTRATOR PUBLIC

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de execuție în regim contractual :Ingrijitor - 1 post în cadrul Serviciului Administrativ şi Protocol

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant de execuție în regim contractual: Ingrijitor - 1 post în cadrul Serviciului Administrativ şi Protocol;

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant contractual din cadrul Serviciului Patrimoniu Concesionari si Inchirieri

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție în regim contractual
• Referent 1A - 1 post în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări și Închirieri - Compartiment Administrare Imobile Proprietatea Publică și Privată a Municipiului Satu Mare;

Examen promovare intr-un grad profesional imediat superior celui detinut anterior pentru personalul contractual

           Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior celui deținut anterior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare în data de 14.07.2020, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.

Examen promovare in grad profesional

Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, și ai Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare în data de 05.06.2020 ora 11 proba scrisă, interviul in data de 09.06.2020, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare

Anunț privind rezultatul evaluării anuale a activității directorului general-manager al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării anuale a activității directorului general-manager al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, pentru perioada 1 ianurie 2019 - 31 decembrie 2019

Concurs proiect de management la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare

ANUNȚ


Luând act de adresa Instituției Prefectului - județul Satu Mare nr. 3343/SJ/2020,
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020, precum și ordonanțele militare nr. 1/18.03.2020, 2/21.03.2020 și 3/24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 ,
Totodată, faptul că în contextul actual, limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului COVID-19 reprezintă o urgență de sănătate publică pentru cetățeni și pentru autoritățile administrației publice centrale și locale,
Se suspendă organizarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

 

 

Anunț privind rezultatul evaluării finale a activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării finale a activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Concurs recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi de executie vacante, in regim contractual - Compartiment Administrare infrastructura realizata din fonduri U.E

       Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de execuție în regim contractual: Consilier 1A - 2 posturi în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări și Închirieri - Compartiment Administrare Infrastructură realizată din fonduri U.E;
 Consilier II - 2 posturi în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări și Închirieri - Compartiment Administrare Infrastructură realizată din fonduri U.E

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Anunț privind rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Secretariatul Comisiei de evaluare anunță rezultatul evaluării activității directorului general-manager al Centrului Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

 

Concurs recrutare ocupare functie publica de executie serviciul comunicare si coordonare institutii subordonate

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Referent, clasa III, grad profesional superior - în cadrul Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, Compartiment Cultură, Sport și Tineret ;

 

 

Concurs Recrutare ocupare functii publice de executie Serviciul Financiar contabilitate

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:
Referent, clasa III, grad profesional superior - în cadrul Serviciul Financiar Contabilitate;

Concurs Recrutare ocupare functii publice de executie Directia de Evidenta a Persoaneor

Primaria municipiului Satu Mare initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Dirctiei de Evidenta a Persoanelor

Concurs recrutare functie publica de conducere vacanta - Sef Birou, gr.I, Birou Finalizari Constructii

      Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere vacante:
      Șef birou, grad salarizare I - în cadrul Biroului Finalizări Construcții.

Examen Promovare Clasa

Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art.480 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și art.144 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Înapoi