HCL 219 / 2009-10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 219/ 29.10.2009

privind schimbarea denumirii Pieţei Păcii în denumirea Piaţa Jean Calvin tér


 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001/R/A privind administraţia publică locală,

Având în vedere adresa Societăţii Maghiare de Cultură din Transilvania înregistrată sub nr. 28243 din 23.07.2009, respectiv solicitarea Protopopiatului Reformat Satu Mare şi a Parohiei Reformate Nr. 1 “Biserica cu Lanţuri” înregistrat sub nr. 39633 din 19.10.2009,  prin care se propune ca Piaţa Păcii să poartă numele marelui reformat francez Jean Calvin,
           Ţinând cont de Expunerea de motive a iniţiatorilor nr. 40143 din 23.10.2009, Raportul de specialitate nr. 40144/23.10.2009 al Compartimentului evenimente, cultură, educaţie, sport şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile   O.G. nr. 63/29.08.2002 actualizată,
          În temeiul prevederilor art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001/R/A  privind administraţia publică locală,

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Pieţei Păcii în denumirea Piaţa Jean Calvin – Jean Calvin tér din municipiul Satu Mare.

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea Avizului „ Comisiei Judeţene Satu Mare de atribuire de denumiri „ în conformitate cu art.3 din O.G. nr.63/2002/A.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art. 34  Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.

 
 
 
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNAT
            MASCULIC CSABA                                        SECRETAR

                                                                                   MARIANA SUCIU

 
 
Înapoi