HCL 174 / 2006-08

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                    HOTĂRÂREA NR. 174/31.08.2006
privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea delegării gestiunii prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Satu Mare


         În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, a OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a prevederilor O.G. nr.42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public.
În conformitate cu art.38 alin.2 lit. b si alin. 4 lit d din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale.
       În temeiul şi art.40 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale şi în acord cu Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
      Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.  1. Aprobarea Studiului de oportunitate;
Art.  2. Organizarea unei licitatii publice deschise in vederea delegarii gestiunii prin concesionare a Serviciului de iluminat public al Municipiului Satu Mare;
Art.  3.  Aprobarea Caietului de sarcini;
Art. 4. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare.


  PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNAT
  Bor Darius                                                                      Secretar
                                                                                          Popan Mihai
Înapoi