HCL 166 / 2011-07

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SATU MARE

 
modificata prin HCL 69/2012

HOTĂRÂREA nr.166/28.07.2011

privind  instituirea unor sancţiuni pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Satu Mare

 

Având în vedere :

Iniţiativa Primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin expunerea de motive, prin care se propune reglemetarea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Satu Mare,

Raportul de specialitate întocmit de directorul general al Poliţiei locale a municipiului Satu Mare şi  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Satu Mare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 30 din 5 decembrie 1996 cu privire la reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Satu Mare a vehiculelor cu tracţiune animală,

Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2002 R/A privind circulaţia pe drumurile publice si H.G. nr. 1391/2006, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

 

Ţinând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale şi art. 3 alin 2 lit b din H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, prevederile H.C.L. Satu Mare nr. 11/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a municipiului Satu Mare;

Raportat la prevederile O.G nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,

În  temeiul prevederilor art. 36 alin. (2),  lit. a), alin. (3), lit. b), alin (6) lit. a  pct. 7, 9, 11, 12 şi art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
 

Art. 1.(1) Se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile  municipiului Satu Mare în scopul asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, cu excepţia zonelor de la periferia oraşului :

          - Sătmărel şi Balta Blondă, de la capătul Bulevardului Cloşca, pe strada Balta Blondă spre Sătmărel;

         - Curtuiuş - zona Râtu Mare.

         Art. 2.  Încălcarea prevederilor art. 1 alin.(1) reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1.000 lei.

          Art. 3. (1) În cazul în care în mod repetat proprietarul (deţinătorul) vehiculului cu tracţiune animală savârşeşte contravenţii de natura celei prevăzute la art.1, agentul constatator poate dispune şi măsura confiscării vehiculului, ca sancţiune complementară.(2) Confiscarea se dispune de către agentul constatator prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii.

         Art. 4. Vehiculele cu tracţiune animală confiscate se vor transporta şi păstra în custodie timp de 30 de zile, într-o locaţie special amenajată, prin grija serviciului specializat al Primăriei Municipiului Satu Mare.

         Art. 5. Bunurile confiscate pot fi revendicate în termen de 15 zile de la data confiscării, după ce proprietarul (deţinătorul) face dovada achitării amenzii contravenţionale ce i-a fost aplicată şi a sumei de 200 lei reprezentind taxa de restituire.

         Art. 6. (1) Bunurile confiscate nerevendicate în termen, vor trece în proprietatea Primăriei municipiului Satu Mare, printr-o dispoziţie a primarului.

           (2) Vehiculele trecute în proprietatea Primăriei Municipiului Satu Mare se vor valorifica prin vânzare, conform legii, sau prin predarea la o unitate de colectare şi

valorificare a deşeurilor.

Art. 7. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se face de către ofiţeri sau agenţi ai Poliţiei municipiului Satu Mare, agenţi ai Poliţiei locale a municipiului Satu Mare sau de ofiţeri ori subofiţeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare.

Art. 8. (1) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art. 9. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.

Art. 10. Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 30 din 5 decembrie 1996 cu privire la reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Satu Mare a vehiculelor cu tracţiune animală se modifică în mod corespunzător.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Satu Mare.

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT

        Nits Janos                                                                     Secretar

                                                                                            Suciu Mariana
 
 
 
 
 
 
5ex.
Înapoi