HCL 97 / 2020-05

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 97/28.05.2020
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din municipiul Satu Mare

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând:
-proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 22375/20.05.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22376/20.05.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, înregistrat sub nr.22377/ 20.05.2020,
-raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 22716/21.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Luând în considerare prevederile:
- art. 136 alin. 4 din Constituția României;
- art.881, art. 885 alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
- art. 10 alin. 2, art. 24 alin. 2 și alin. 3 ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
- art. 286 alin. (4), Anexa 4 pct.1 și art. 289 alin. (7) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, modificat și completat,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Adoptă următoarea:

 

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 

 

Art. 1. Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C Syntax SRL prin Budai Zsolt- Petru, a unor imobile teren cu destinația de drum, situate în municipiul Satu Mare, și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Nr. proiect:152/2020 - str. Alba Iulia, în suprafață de 3429 mp, categoria de folosință drum în intravilan - 1DR - Anexa nr. 1;
• Nr. proiect:146/2020 - str. Ion Popdan, în suprafață de 6629 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 2;
• Nr. proiect:147/2020 - str. Acs Alajos (Lot 1 din 2), în suprafață de 1586 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 3;
• Nr. proiect: 247/2020 - str. Basmelor (Lot 1 din 4), în suprafață de 1975 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 4;
• Nr. proiect: 248/2020 - str. Basmelor (Lot 2 din 4), în suprafață de 6998 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 5;
• Nr. proiect: 250/2020 - str. Basmelor (Lot 4 din 4), în suprafață de 2720 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 6;
• Nr. proiect: 150/2020 - str. Regele Ferdinand, în suprafață de 1116 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 7;
• Nr. proiect: 159/2020 - str. Krúdy Gyula (Lot 1 din 2), în suprafață de 1205 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 8;
• Nr. proiect: 159/2020 - str. Krúdy Gyula (Lot 2 din 2), în suprafață de 1286 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 9;
• Nr. proiect:160/2020 - str. Scheffler János, în suprafață de 3212 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 10;
• Nr. proiect:251/2020 - Drum Pădurea Mare, în suprafață de 4967 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 11;
• Nr. proiect:153/2020 - str. Kaffka Margit (Lot 1 din 2), în suprafață de 1914 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 12;
• Nr. proiect:151/2020 - str. Transilvania, în suprafață de 1117 mp, categoria de folosință drum în intravilan- 1DR - Anexa nr. 13.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilelor identificate la Art.1 cu categoria de folosință "drum".

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înființarea de coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire a prezentei şi, prin intermediul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, O.C.P.I Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                       Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi