HCL 96 / 2017-03

 

Stema noua PrimarieROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 96/30.03.2017

privind  aprobarea modificării modului de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017 provenită din fondul forestier,

proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului masei lemnoase destinat valorificării

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017;

         Analizând raportul Serviciului Agricol, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.16306/27.03.2017 , expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.16307/27.03.2017,  prin care se propune aprobarea volumului total  şi a  modului de valorificare a masei lemnoase productia anului 2017 provenita din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Satu Mare   şi a preţului de valorificare a masei lemnoase destinat valorificarii,

          În temeiul art.10 ,art.16, art.19 şi art.59 din Legea nr.46/2008 republicată, cu modificările ulterioare privind Codul Silvic,          

          Luând în considerare adresa  nr.9781/23.02.2017 înaintată de Ocolul Silvic Negresti Oas, precum şi, adresa nr. 7306/10.02.2017 înaintată de Ocolul Silvic Satu Mare,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c), ale art. 45 alin.(2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 Art. 1.  Se aprobă  volumul total  şi  modul de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017, provenită  din    fondul forestier  proprietatea publică a municipiului Satu Mare, ca „masă lemnoasă pe picior"  şi „masă lemnoasă fasonată", potrivit prevederilor art. 4 al. 1 lit b din HG 617/2016 , după cum urmează:

 

 

  Ocolul Silvic   Denumire UAT  Volumul propus  Din care propus a fi

                                                     spre recoltare            valorificat  -mc

                                                            mc               Pe picior     Fasonat

    Satu Mare          Satu Mare           2981               1615           1366

     Negreşti-Oaş      Satu Mare          5816               3475            2341

 

 Art. 2. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie a masei lemnoase destinate valorificării :

pe picior, prin licitaţie deschisă cu strigare conform Anexei 1;

fasonată la drum auto , prin licitaţie deschisă cu strigare conform Anexei 2 ;

fasonată la drum auto, prin vânzare directă, conform Anexei 3.

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Ocolului Silvic Negresti-Oas, Serviciului Agricol, Fond Funciar, precum şi celor interesaţi.

 

 

 

Preşedinte  de şedinţă                                       Contrasemnează

      Kiss Iosif                                                         Secretar

                                                                         Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale                                       

 

 

Fișiere atașate

Înapoi