HCL 95 / 2017-03

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.95/30.03.2017

 

pentru modificarea HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2017;

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16.023/24.03.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 16.025/24.03.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6), lit a), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptă prezentă;

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1.Se aprobă modificarea componenţei reprezentanţilor Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie la trei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului, serviciul de specialitate Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ, directorii fiecărei unităţi de învăţământ.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

 

 

 

Preşedinte  de şedinţă                                       Contrasemnează

      Kiss Iosif                                                        Secretar

                                                                         Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi