HCL 94 / 2017-03

 

Stema noua PrimarieROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 94/30.03.2017

privind însuşirea Raportului tehnic întocmit de expert tehnic

 ing. Tot Marius în dosarul nr. 3773/296/2016, aflat pe

 rolul Judecătoriei Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017;

          Luând act de raportul Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrat sub nr. 15452/22.03.2017, de raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr.         16 064/ 24.03.2017, de expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 15481/22.03.2017 şi de raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

          Având în vedere prevederile art. 617 şi 619 din Codul civil coroborate cu cele ale art. 330 şi următoarele din Codul de procedură civilă;

 În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 119 şi 121 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În  temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) şi ale art. 45 alin. (3) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Adoptă prezenta

H O T à R   R E :

 

 Art.1. Se însuşeşte Raportul tehnic întocmit de expert tehnic ing. Tot Marius în dosarul nr. 3773/296/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.Se aprobă instituirea unui drept de servitute conform variantei nr. 2 a Raportului tehnic însuşit prin art. 1.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege,  Primarului municipiului Satu Mare, instantei de judecată, Instituţiei  Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a acesteia.

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează

     Kiss Iosif                                                              Secretar

                                                                            Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originalale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi