HCL 93 / 2017-03

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 93/30.03.2017

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Satu Mare

şi numitul Ternar Ioan

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017,

Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16105/24.03.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 16106/24.03.2017 de  rapoartele  comisiilor  de specialitate ale Consiliului local,

         Analizând solicitarea numitului Ternar Ioan înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare  cu nr.15363/22.03.2017, prin care solicită aprobarea, printr-o hotărâre a consiliului local, a unui schimb de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 885,  888, 1763 şi  1764  din Codul civil,

Luând în considerare prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.121 alin 4, ale prevederilor art. 36 , alin. 1 şi alin. 2  lit. c, coroborate cu prevederile  art. 45 alin. 3 şi ale  prevederilor art. 123,  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată,

Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

 

 Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare a cotei de 1538/1703 mp,  teren înscris sub B1 în CF nr.174940 Satu Mare sub nr. topografic  3256 şi 3257/2, în suprafaţă totală de 1703 mp deţinută în coproprietate obişnuită cu Tufagiu Robert Adrian, Tufagiu Loredana Mirela, Reha Iosif, Fabian Denes şi Bartha Melinda.

 

Art.2. Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 13276/09.04.2016, întocmită de persoană fizică autorizată Sima Sorin Ioan, care constituie Anexa nr. 1   şi  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.3.Se aprobă dezlipirea imobilului reprezentat în natură de teren intravilan,  înscris în CF nr. 174940 Satu Mare cu nr. top 3256 şi 3257/2 , în suprafaţă totală de 1703 mp, conform documentaţiei cadastrale, meţionată la articolul anterior, după cum urmează:    

 - nr. cadastral 177741 - Lot 1, în suprafaţă de 663 mp teren, cu categoria de folosinţă „arabil", 

          - nr. topografice 3256 şi 3257/2 , în suprafaţă de 1040 mp teren cu categoria de folosinţă  "curţi construcţii şi arabil ".

 

 Art.4.Se însuşesc Rapoartele de evaluare ale terenurilor ce fac obiectul schimbului, care constituie anexa 2  şi  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Se aprobă schimbul de terenuri între Municipiul Satu Mare şi Ternar Ioan  astfel:

            -Terenul în suprafaţă  de 663 mp identificat cu nr. cadastral  177741 - Lot 1, va trece din proprietatea privată a Municipiului Satu Mare în proprietatea  numitului Ternar Ioan.

           - Terenul în suprafaţă de 493 mp înscris în CF nr. 177728 Satu Mare sub nr cadastral  177728 va trece din proprietatea numitului Ternar Ioan în proprietatea publică a Municipiului Satu Mare.

 

Art.6.Se împuterniceşte Primarul municipiului Satu Mare să semneze în faţa notarului, actele  autentice  ce decurg din prezenta.

 

 Art.7.Se dispune înscrierea în evidenţele O.C.P.I. Satu Mare a situaţiei nou create.

 

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului  Satu Mare, domnului Ternar Ioan, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează

     Kiss Iosif                                                              Secretar

                                                                            Mihaela Racolţa

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abţineri

1

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originalale

 

Fișiere atașate

Înapoi