HCL 92 / 2017-03

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 92/30.03.2017

 

privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor

din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor,

 curţi, grădini

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017;

          Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri,                  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 15569/ 23.03.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 15572/ 23.03.2017, de  raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea                    nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 123 din Legea    nr. 215/2001administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit "c", alin.(5), lit "b" precum şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       Adoptă prezenta,

 

                                                                HOTĂRÂRE

  Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, al cărui conţinut constituie Anexa 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă „Raportul de evaluare terenuri", întocmit de expert evaluator ANEVAR ing. Pop Olimpia Dorina, prin care se stabileşte preţul de vânzare şi închiriere al terenurilor din domeniu privat al municipiului Satu Mare, care constituie Anexa 2 a prezentei.

 

 Art.3. Se aprobă Anexa 3, „Contractul cadru de vânzare - cumpărare a terenului", care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  Art.4. Prezenta hotărâre se aplică şi cererilor care se află în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.5. Prin prezenta hotărâre se abrogă H.C.L. nr. 67/26.03.2015.

 

 Art.6. Numirea membrilor Comisiei de vânzare prin negociere directă a terenurilor, din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, se va face prin dispoziţia Primarului

 

Art. 7. Se împuterniceşte preşedintele Comisiei de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, să semneze contractul de vânzare - cumpărare şi actul autentic în faţa notarului.

 

 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi  Comisia de vânzare terenuri.

 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, membrilor Comisiei, Serviciului juridic contencios arhivă, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează

     Kiss Iosif                                                              Secretar

                                                                            Mihaela Racolţa

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originalale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi