HCL 9 / 2014-01

modificata prin HCL 126/2014

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9 /30.01.2014
 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul,

 limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare.

 


          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 30.01.2014,
          Luând act de Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Satu Mare,  înregistrat  sub  nr.392/24.01.2014,   expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr.  nr. 3634/24.01.2014 , de raportul de specialitate  al Adminstratorului public, înregistrat sub nr. 3636/24.01.2014 si rapoartele   comisiilor Consiliului local Satu Mare,
          În conformitate cu:
- Prevederile O.G. nr. 71/2002 actualizată privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

Constatând necesitatea de a abroga anexa nr.12 la HCL 182/2012         si aprobarea unei noi Hotărâri de Consiliu Local Satu Mare, cu scopul de a avea o mai buna transparenţă a activităţii Serviciului Operativ Intervenţii Parcări . şi identificarea cu uşurinţă a Regulamentului de funcţionare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare de către cetăţenii municipiului Satu Mare.

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a), lit.d), alin. (6) lit.a,) art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată a administraţiei publice locale;
Adoptă prezenta,

 

                                                      HOTĂRÂRE

 

             Art. 1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.

           Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul municipiului Satu Mare şi serviciul de specialitate,"Administraţia Domeniului Public Satu Mare".

               Art. 3. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului Primăriei, în termenul prevăzut de lege Primarului mun. Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare".

 

 

 

 

 

     Preşedinte  de şedinţă                                                               Contrasemnat

     Manuela Bianca Rogoz                                                                Secretar

                                                                                                       Mariana Suciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

22

Prezenţi

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în  6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi