HCL 86 / 2020-05

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 86/28.05.2020

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 20997/12.05.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 20996/12.05.2020, în calitate de inițiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 20995/12.05.2020, Referatul de specialitate cu nr. 320/11.05.2020 al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere reglementările cuprinse în art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 35.535.635 lei
• 34.623.115 lei la Secțiunea de funcţionare
• 912.520 lei la Secțiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 38.069.012 lei, din care:
• 37.156.492 lei la Secțiunea de funcţionare
• 912.520 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art.2 Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 25.932.135 lei
• 25.915.135 lei la Secțiunea de funcţionare
• 17.000 lei la Secțiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 26.641.402 lei. din care:
• 26.624.402 lei la Secțiunea de funcţionare,
• 17.000 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art.3 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. ZAMFIRESCU, finanțat parțial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 3.260.000 lei
la partea de cheltuieli 3.260.000 lei, din care:
• 3.260.000 lei la Secțiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 3.260.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 428.000 lei,
* cheltuieli materiale 2.832.000 lei.

Art.4 Anexele 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - județul Satu Mare, Serviciului Buget, Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din Municipiul Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi