HCL 83 / 2020-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 83/30.04.2020
pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând:
-solicitarea Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub
nr.17.200/02.04.2020,
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18739/23.04.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18740/23.04.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 18741/23.04.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 18867/24.04.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei,
- art. 874, Titlul VI, Cap. II, Secţiunea a 4-a din Codul civil,
- art.8 alin. (1) din Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor nr. 489/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 108 lit. d), art. 129 alin.(6) lit. b), art. 362 alin. (2) și (3) din Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a) din Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se modifică art. 2 din H.C.L Satu Mare nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare,
B-dul Lalelei, care va avea următorul conținut:

"Art. 2 Dreptul de folosință acordat la articolul precedent, este condiționat de realizarea obiectivului pentru care a fost solicitat, cu respectarea documentațiilor de urbanism legal aprobate , în termen de 6 (șase) ani de la data intrării în vigoare a prezentei."

Art.2. Restul articolelor din H.C.L. nr. 104 /10.05.2016 rămân neschimbate.
Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 152/31.05.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi