HCL 81 / 2019-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 81/25.04.2019
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Satu Mare pe anul 2018


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019,
În conformitate cu prevederile Secțiunii nr. 4, art. 57, alin. 1-2 din Legea nr. 273 din 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Luând act de:
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 21.658 din 16 aprilie 2019, întocmit de către Serviciul Buget,
-Referatul de specialitate nr. 5.082 din 14 martie 2019 din partea Direcției de Impozite și Taxe Locale,
-Referatul de specialitate nr. 1.417 din 25 martie 2019 din partea Poliției Locale Satu Mare
-Referatul de specialitate nr. 271 din 26 martie 2019 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
-Referatul de specialitate nr. 2.393 din 29 martie 2019 din partea Direcției de Asistență Socială Satu Mare
-Referatul de specialitate nr. 15.252 din 18 martie 2019, din partea Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat,
-Referatul de specialitate nr. 18.987 din 04 aprilie 2019, din partea Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 15 februarie 2018, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pentru anul 2018,
Date fiind hotărârile de rectificare bugetară ce au intervenit pe parcursul anului, și anume: HCL nr.57 din 29 martie 2018, HCL nr.117 din 31 mai 2018, HCL nr.155 din 27 iunie 2018, HCL nr. 211 din 30 august 2018, HCL nr. 228 din 27 septembrie 2018, HCL nr.306 din 29 noiembrie 2018, HCL nr. 306 din 11 decembrie 2018 și HCL nr.13 din 31 ianuarie 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018,


Ţinând cont de Expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare nr.
21.849 din 17 aprilie 2019, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Satu Mare,
În baza prevederilor art.36, alin. 2, lit.b, și alin.4 lit.a, ale art. 45 alin. 2 lit. a, precum și ale art 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta

                                                                      H O T Ă R Â R E:


Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pe anul 2018, în sumă de 183.625.923 lei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 în sumă de 205.759.887 lei conform anexelor nr. 2 - 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 pentru Poliţia locală din municipiul Satu Mare în sumă de 7.555.545 lei conform anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.4. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 pentru Clubul Sportiv Municipal Satu Mare în sumă de 3.925.657 lei conform anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.5. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 pentru DAS Satu Mare în sumă de 34.936.434 lei conform anexei nr. 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.6.Se aprobă contul de execuţie a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018, în sumă totală de 31.243.819 lei, conform anexei nr. 18 și nr. 18.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă indicatorii privind execuţia bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr.19 la prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă execuția pe obiective a cheltuielilor de capital efectuate în anul 2018, conform anexelor nr. 20 - 25.

Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare , Instituţiei Prefectului Judeţului, Poliției Locale Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare .

 

 


Președinte de ședință                                            Contrasemnează
Pop Romeo Liviu                                                       Secretar
                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 4

 

 

 

 

 

 

Înapoi