HCL 80 / 2019-04


HOTĂRÂREA nr. 80/25.04.2019
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020


Consiliul local al Municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25/04/2019
Luând act de :
- Raportul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4077/05.03.2019,
- Referatul de specialitate al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 3988/04.03.2019 ,
- Referatul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 4064/05.03.2019;
- Referatul de specialitate al Arhitect Sef , Biroul Finalizări construcții , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 3814/28.02.2019;
- Referatul de specialitate al SADPP, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 3577/26.02.2019;
- Referatul de specialitate al Serviciului Agricol și Fond Funciar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 2853/15.02.2019;
- Referatul de specialitate al Serviciului de Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 1914/04.02.2019;
- Referatul de specialitate al Biroului GIS, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 4032/04.03.2019.
- Expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 4078/05.03.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 20 și art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor tehnice din 10 ianuarie 2018 , privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne, viceprim -ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrului finanțelor publice, președintelui Institutului Național de Statistică, directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/437/ 1.136/2018/1.588/ 2017/3/2018 ;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii;
- Hotărârii Guvernului 33 din 25.01.2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum și a modelului planului de remediere.
- Hotărârii Guvernului nr.937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Legii nr.145/2014 cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
Având în vedere prevederile art. 491 Titlul IX din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare adresa Institutului Național de Statistică nr. 17/14.01.2019 publicată pe site-ul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice (înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administației Publice și Fondurilor Europene conform Hotărârii Guvernului nr. 51/15.02.2018) privind comunicarea ratei inflației pentru anul 2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Realizând publicarea anunțului cu nr. 4080/ 05.03.2019 privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare în anul 2020, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și care a facut obiectul :
- Publicării pe pagina de internet la adresa : www.satu-mare.ro ;
- Afișării la sediul Primăriei municipiului Satu Mare , în spațiul accesibil publicului;
În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, începând cu anul 2020, astfel cum sunt redate în Anexele nr. 1-3 la prezenta.

 

Art.2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.

 

Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 

Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2020 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2020 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%.

 

Art.5. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din perioada 2014-2020 este cuprinsă în Anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 

Art.6. Pentru aplicarea corectă a valorilor impozabile precum şi a impozitelor pe clădiri şi teren se vor avea în vedere prevederile în vigoare ale hotărârilor consiliului local al municipiului Satu Mare privind zonarea municipiului Satu Mare.

 

Art.7. Anexele 1,2,3,4,5,6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. nr. 101/26.04.2018 precum şi orice prevedere contrară.

 

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Satu Mare, Serviciul Juridic Contencios și Arhivă , Direcția Arhitect Șef, S.A.D.P.P. , Serviciul Agricol și Fond Funciar , Serviciul Relații Publice , Biroul GIS.


Art.10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

Președinte de ședință                                                          Contrasemnează
Pop Romeo Liviu                                                                      Secretar
                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 16
Voturi împotrivă 0
Abţineri 6

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi