HCL 8 / 2019-01

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 8/31.01.2019

privind aprobarea angajării unui avocat de către
S.C. APASERV SATU MARE S.A. pentru procesele care au ca obiect contestarea cât şi ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin Dispoziţiile obligatorii ANAF nr. IEF 648/24.05.2017 şi nr. IEF 1160/21.09.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,
Luând act de raportul Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4760/21.01.2019, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 4758/28.01.2019 de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare, de adresa înaintată de S.C. Apaserv Satu Mare S.A. nr. 1060/22.01.2019 şi Raportul de specialitate nr. 1106/22.01.2019 întocmit de S.C. Apaserv Satu Mare S.A;

Având în vedere prevederile:
-art. I alin .(1), alin. (3) lit.b din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 actualizată, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
-art.111 alin.(2), lit.b^1, prevederile art. 160 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.18 lit. j) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
-Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APASERV Satu Mare S.A.;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. c), ale art. 45 alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă angajarea unui avocat de către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în vederea consilierii şi reprezentării acesteia în toate procesele care au ca obiect contestarea cât şi ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse prin Dispoziţiile obligatorii ANAF nr. IEF 648/24.05.2017 şi nr. IEF 1160/21.09.2018.

 

Art.2 Se mandatează Directorul General al SC Apaserv Satu Mare SA să achiziționeze în condițiile legii, angajarea avocatului în scopul prevăzut la art.1, cu mențiunea că prețul și condițiile contractuale vor fi avizate de Consiliul de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. și vor fi prezentate ulterior Consiliului local Satu Mare.

 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

 

Președinte de ședință                                                  Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                          Secretar
                                                                          Mihaela Maria Racolța

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 5
Voturi pentru 13
Voturi împotrivă 0
Abţineri 5

 

 

 

 

 

 

Înapoi