HCL 79 / 2019-04


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA 79/25.04.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna mai 2019

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 25.04.2019;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare, înregistrată sub nr. 22549/23.04.2019, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Secretarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22534/23.04.2019, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 4 din 23 iunie 2016, privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.56/28.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna aprilie 2019,
În conformitate cu prevederile art. 35, ale art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (1) şi (2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, precum şi cu prevederile art. 53 şi ale art. 54 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin.(2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă, domnul consilier Pugner Robert care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local Satu Mare, pe durata lunii mai 2019.

(2) Domnul consilier Pugner Robert exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare pentru preşedintele de şedinţă.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi domnului consilier Pugner Robert.

 

 

 


Președinte de ședință                                                    Contrasemnează
Pop Romeo Liviu                                                               Secretar
                                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Înapoi