HCL 78 / 2019-04

 

HOTĂRÂREA Nr. 78/4.04.2019

privind aprobarea proiectului "Regenerare fizică a zonei Ostrovului"
precum şi a cheltuielilor aferente

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04.04.2019.
Luând act de raportul comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice cu nr. 17.308/26.03.2019, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 17.311/26.03.2019, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere proiectul "Regenerare fizică a zonei Ostrovului"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 14, 36 alin. (7) lit.a), ale art. 45 alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

 

Art.1. Se aprobă proiectul "Regenerare fizică a zonei Ostrovului" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.3, apelul de proiecte nr. POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică a zonei Ostrovului" în cuantum de 6.821.218,18 lei inclusiv T.V.A., din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 136.424,37 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat.

Art.3. Sumele aferente valorii eligibile a proiectului, exceptând 2% reprezentând contribuţia proprie, se vor recupera în baza cererilor de rambursare întocmite de către Primăria Municipiului Satu Mare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                                  Contrasemnează
Pop Romeo Liviu                                                                                                                 Secretar
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolța


 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 14
Nr total al consilierilor absenţi 9
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redacat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi