HCL 77 / 2019-04

 

HOTĂRÂREA Nr. 77/4.04.2019

Privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie:
„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov nr. 1 bloc T2 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare Strada Careiului nr. 18 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare"

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04.04.2019.
Luând act de raportul comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice cu nr. 18128/01.04.2019, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 18129/01.04.2019, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere procesul verbal al comisiei tehnico-economice nr. 181/01.04.2019,
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a Ordinului nr. 163 din 17 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
Ȋn conformitate cu prevederile:
- Apelului de proiecte POR175/3/1/ din cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1, Operaţiunea A
- Instrucţiunii nr. 112/ 08.03.2019 a Autorităţii de Management POR cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, privind instituirea unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.d), ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 


H O T Ă R Â R E:


 

Art.1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov nr.1 bloc T2 Satu Mare", conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare", conform Anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare", conform Anexei 3 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare", conform Anexei 4 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare", conform Anexei 5 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.6. Ȋşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Satu Mare Nr. 37/15.02.2018 pentru aprobarea modificării anexelor 7, 11, 12, 13 la H.C.L.Satu Mare nr. 246/29.11.2011 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice de avizare a lucrărilor de intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe" si a anexei 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 215/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare".

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 


Președinte de ședință                                                                                        Contrasemnează
Pop Romeo Liviu                                                                                                        Secretar
                                                                                                                            Mihaela Maria Racolța

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 14
Nr total al consilierilor absenţi 9
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi