HCL 76 / 2020-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 76/30.04.2020
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Satu Mare pe anul 2019

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18.415 din 16 aprilie 2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18.417 din 16.04.2020, în calitate de inițiator,
Luând act de:
• Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18.412 din 16 aprilie 2020, întocmit de către Serviciul Buget,
• Referatul de specialitate nr. 7.230 din 24 martie 2020 din partea Direcției de Impozite și Taxe Locale,
• Referatul de specialitate nr. 1.313 din 16 martie 2020 din partea Poliției Locale Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 356 din 26 martie 2019 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 2.489 din 19 martie 2020 din partea Direcției de Asistență Socială Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 15.519 din 19 martie 2020, din partea Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat,
• Referatul de specialitate nr. 16.668 din 30 martie 2020, din partea Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere,
În baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 04 aprilie 2019, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pentru anul 2019,
Date fiind hotărârile de rectificare bugetară ce au intervenit pe parcursul anului, și anume: HCL nr. 109 din 30 mai 2019, HCL nr. 131 din 11 iunie 2019, HCL nr. 136 din 27 iunie 2019, HCL nr. 148 din 11 iulie 2019, HCL nr. 155 din 25 iulie 2019, HCL nr. 176 din 29 august 2019, HCL nr. 214 din 18 octombrie 2019, HCL nr. 219 din 31 octombrie 2019, HCL nr. 247 din 28 noiembrie 2019, respectiv HCL nr. 263 din 13 decembrie 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere prevederile Secțiunii nr. 4, art. 57, alin 1-2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R ÂR E

 

 

 

Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 213.452.144 lei conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 în sumă de 212.360.522 lei conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru Poliţia locală din municipiul Satu Mare în sumă de 8.527.180 lei conform anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru Clubul Sportiv Municipal Satu Mare în sumă de 4.835.629 lei conform anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru DAS Satu Mare în sumă de 41.473.533 lei conform anexei nr. 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă indicatorii privind execuția bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr.18 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă execuția pe obiective a cheltuielilor de capital efectuate în anul 2019, conform anexelor nr. 19 - 29.

Art.8. Anexele 1 - 29 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Direcției economice, Serviciului Buget, Poliției Locale Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi