HCL 76 / 2015-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 76/30.04.2015

privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu
masa maximă autorizată de peste 3,5 tone,în municipiul Satu Mare

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2015,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 19873/27.04.2013, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 19874/27.04.2015;
Având în vedere prevederile art. 30, alin. 4 şi art. 128 lit. "d" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.70, lit. g), aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45, alin. (1) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,


H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă „ Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de acces pentru trafic greu în municipiul Satu Mare", conform Anexei nr. 1 la prezenta.

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei .

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciul de specialitate.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

             Preşedinte de şedinţă                                                    Contrasemnat

                                                                                                  Secretar

                 Micle Adrian                                                                Mariana Suciu

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali 23
Prezenţi 21
Pentru 21
Împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi