HCL 75 / 2020-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 75/30.04.2020
privind aprobarea situaţiei financiare anuale
a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 19.0127.04.2020, raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18997/27.04.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 19020/27.04.2020, raportul Transurban S.A. nr. 1039/24.04.2020, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, raportul auditorului independent D-na Tănase Luminița Marinela cu privire la situatiile financiare ale societății TRANSURBAN S.A. pe anul 2019,
Având în vedere adresa Transurban S. A. Satu Mare nr 1053/27.04.2020, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr.19017/27.04.2020.
În conformitate cu art. 7 alin. (3) art. 15 alin. (2) lit. c) din Statutul societății TRANSURBAN S.A. Satu Mare și Hotărârea nr. 33/24.04.2020 a Consiliului de Administrație al TRANSURBAN S.A. pentru exercițiul financiar 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăților comerciale, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă situația financiară anuală a TRANSURBAN S.A. Satu Mare pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi susținută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi