HCL 75 / 2018-03

ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 CONSILIUL LOCAL AL

 MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 75/29.03.2018

 

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară , planşa E/01, anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.

Luând act de Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef  nr.15862/22.03.2018,   Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr.15863/22.03.2018 în calitate de iniţiator,  a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 15863/22.03.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Satu Mare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile:

-  art.25, alin.(1), art 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor:

-  art. 36, alin.(5), lit.c) , alin.(6) lit.a), pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,

Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară, planşa E/01 anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017.

      

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

 

Art. 3  Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează

         Zsók János Csaba                                       Secretar al municipiului

                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale        

 

Înapoi