HCL 74 / 2020-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 74/30.04.2020
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/20.03.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18946/24.04.2020, raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18943/30.04.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 18947/24.04.2020, raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local, de raportul BDO AUDIT S.R.L., auditor la Apaserv Satu Mare S.A., de raportul Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A,
Având în vedere:
- art. 111 alin. (2) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.17, art.18 lit. a) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
- Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la APASERV Satu Mare S.A.,
- Adresa Apaserv Satu Mare S.A. nr. 5718/24.04.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 18926/24.04.2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1)
lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/20.03.2020 având ca obiect aprobarea situației financiare a APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2019, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al APASERV SATU MARE S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Apaserv Satu Mare S.A. și domnului Masculic Csaba.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi