HCL 74 / 2018-03

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA nr. 74/29.03.2018

 

pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local

Satu Mare nr.31/02.02.2012  privind aprobarea

documentației P.U.Z. „Parc industrial"

 Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr. 32-35

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,

         Luând act de cererea depusă de către Luiz Alsina Vila în calitate de reprezentant al SC INTERTRADE PIELE SRL, înregistrată sub nr. 14943/16.03.2018, Avizul Favorabil al arhitectului-șef nr. 8/21.03.2018, raportul de specialitate al arhitectului-șef nr. 16246/26.03.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 16249/26.03.2018, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 16539/26.03.2018 şi de raportul comisiilor  de specialitate ale consiliului local,

          Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,           

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 5 alit. c, alin. 6 lit. a pct. 11 și art. 45 alin. 2 lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

     Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

 

            

         Art. 1.  Se abrogă art 2. din HCL nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial" Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr.32-35.

 

          Art. 2.  Restul articolelor din HCL nr.31/02.02.2012 ramân neschimbate.

 

 

         Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege,  primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, beneficiarului Luiz Alsina Vila şi arhitectului sef .

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează

         Zsók János Csaba                                            Secretar al municipiului

                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale            

 

 

Înapoi