HCL 73 / 2018-03

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 73/29.03.2018

 

privind  aprobarea documentației P.U.Z.

„STABILIREA TRASEULUI ARTEREI MAJORE DE

CIRCULAŢIE ÎNTRE STR. DIANA ŞI INTERSECŢIA B-DUL UNIRII CU STR. AUREL VLAICU" ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,

         Luând act de cererea depusă de către Kereskényi Gábor în calitate de Primar al municipiului Satu Mare, înregistrată sub nr. 15459/20.03.2018, Avizul Favorabil al arhitectului-șef nr. 9/21.03.2018, raportul de specialitate al arhitectului-șef nr. 16261/26.03.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 16269/26.03.2018, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 16396/26.03.2018 şi de raportul comisiilor  de specialitate ale consiliului local,

          Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,           

         În conformitate cu:

- prevederile art. 25 alin. 1, art. 37 alin. 1 - 1^3, art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 19 secțiunea a 7-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

- secțiunea a 4-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

- prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 alit. c, alin. 6 lit. a pct. 11 și art. 45 alin. 2 lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b și alin. 3  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

  Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

            

         Art. 1.  Se aprobă documentația  P.U.Z. - „STABILIREA TRASEULUI ARTEREI MAJORE DE CIRCULAŢIE ÎNTRE STR. DIANA ŞI INTERSECŢIA B-DUL UNIRII CU STR. AUREL VLAICU" în municipiul Satu Mare, întocmită de S.C. Sigma Proiect S.A. Satu Mare, șef proiect arh. Gunthner Tiberiu, atestat R.U.R: B, C, D, E, F, G  

 

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 3 (trei) ani de la data aducerii la cunoștință publică.    

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Arhitectul Sef.

 

         Art. 4. Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege,  Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, beneficiarului Primăria municipiului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează

         Zsók János Csaba                                            Secretar al municipiului

                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale      

 

Înapoi