HCL 72 / 2018-03

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA nr. 72/29.03.2018

 

privind aprobarea documentatiei  P.U.Z.

STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 3 POMPE MPD, ÎMPREJMUIRE,   ELEMENTE IDENTIFICARE SEMNALISTICĂ, RACORD DRUM,UTILITĂŢI" IN MUNICIPIUL SATU MARE

Amplasament: str. AUREL VLAICU, Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de   29.03.2018.

Luând act de cererea depusă de către S.C. SOCAR PETROLEUM S.A., prin BOTA COSMINGHEORGHE, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub  nr. 13466 din 09/03/2018,Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr. 06/21.03.2018, Referatului de specialitate al Arhitectului şef nr. 15884/22.03.2018, Expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 15885/22.03.2018, în calitate de initiator, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 15886/22.03.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local     Satu Mare,

         Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,  

         În conformitate cu:

- prevederile art. 25 alin. 1, art. 37 alin. 1 - 1^3, art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

- secțiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

- prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 alit. c, alin. 6 lit. a pct. 11 și art. 45 alin. 2 lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b și alin. 3  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

         Art.1 Se aprobă documentaţia  : Planul Urbanistic Zonal - „STAŢIE  DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 3 POMPE MPD, ÎMPREJMUIRE, ELEMENTE IDENTIFICARE   SEMNALISTICĂ, RACORD DRUM, UTILITĂŢI" IN MUNICIPIUL SATU MARE   Amplasament: str. AUREL VLAICU, Satu Mare   întocmit de : , şef proiect arh. , atestat RUR : B,C,D,E,F,G    în conformitate cu proiect nr. şi în conformitate cu anexele.

 

Art.2 Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 3 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.  

 

Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia prevăzută de normele specifice.

 

Art.4 Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după asigurarea echipării tehnico edilitare in conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.

 

Art.5 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente in zonă.

 

Art.6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

 

Art.7  Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează

         Zsók János Csaba                                            Secretar al municipiului

                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

20

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale      

 

Înapoi