HCL 71 / 2020-03

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.71/26.03.2020

privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 15319/18.03.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 15320/18.03.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate, înregistrat cu nr. 15323/18.03.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În acord cu:
• prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
• Prevederile Contractului de management nr.55802/23.11.2017 încheiat între Municipiul Satu Mare şi domnul Nagy Orbán
Luând act de Raportul final al procedurii de evaluare finală a activității directorului general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare întocmit de Comisia de evaluare numită prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.10/30.01.2020 pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi înregistrat cu nr. 15083/16.03.2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă rezultatul final, obținut de domnul Nagy Orbán, director general la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, la evaluarea anuală, privind activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019 prevăzută în Contractul de management nr. 55802/23.11.2017, rezultat concretizat prin obținerea notei 9,74.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Managementul Resurselor Umane .

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi