HCL 71 / 2014-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA nr.71/17.04.2014

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat
al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2014

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.04.2014,
Luând act de raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18096/11.04.2014, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.18.100/11.04.2014 de raportul comisiei de specialitate a consiliului local, de raportul justificativ al Transurban S.A. cu privire la elaborarea BVC, de Hotărârea nr. 14 a Consiliului de administraţie al Transurban S.A. Satu Mare.
În conformitate cu art.7 alin (3) art.15 lit. c din Statutul societăţii Transurban S.A. Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Ţinând seama de prevederile OMF 2032/23.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către operatori economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2014, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Băbuţ Domuţa Dan reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Transurban S.A. Satu Mare.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si la Transurban S.A. Satu Mare.

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                              Contrasemnat
Ardelean Octavian Iulian                                                                                             Secretar
                                                                                                                                Mariana Suciu

 

 

 

Total consilieri locali 22
Prezenţi 19
Pentru 19
Împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


(Redactat în 6 exemplare originale)

 

Fișiere atașate

Înapoi