HCL 7 / 2019-01

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2019

privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Luând act de raportul Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4.494/25.01.2019, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 4.485/25.01.2019, de raportele comisiilor de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 996/22.01.2019 întocmit de S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Prevederile art.27 lit a) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
În conformitate cu prevederile art.10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
În temeiul art. 36 alin.2 lit.b şi lit. d, alin.4 lit. f , alin. 6 pct. 14 şi art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă Planul de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi finanţat din fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2019, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, S.C. Apaserv Satu Mare S.A, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere

 

Președinte de ședință                                                       Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                          Secretar
                                                                                 Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 5
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi